Rechtspositie lidmaatschap

Op deze pagina worden de (statutaire en reglementaire) rechten, verplichten en rechtspositie die verbonden zijn aan het lidmaatschap beschreven.

Aanmelding, toelating, bevestiging

 • Iedere inwoner van Leiden van ten minste 18 jaar kan lid worden van de Politieke Vereniging PS (Partij Sleutelstad) door zich schriftelijk of via het formulier van de website aan te melden.
 • Het bestuur besluit over toelating; enkel bij bijzondere omstandigheden ziet het bestuur af van toelating. Bij niet-toelating kan de betrokkene in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering.

Rechten van het lidmaatschap

 • Leden hebben het recht om deel te nemen aan de beraadslagingen en besluitvorming van Algemene Ledenvergaderingen (ALV). De ALV vormt binnen de vereniging het hoogste orgaan en is onder andere verantwoordelijk voor het benoemen en ontslaan van bestuursleden en het vaststellen van de kandidatenlijst, het verkiezingsprogramma en de begroting.
 • Leden komen in aanmerking voor een bestuursfunctie en een plaats op de kandidatenlijst.

Contributieplicht en andere verplichtingen

 • Leden zijn verplicht om jaarlijks contributie te betalen. Het contributietarief wordt door de ALV vastgesteld. Op dit moment is het reguliere contributietarief €20,- en geldt voor minima en studenten een gereduceerd tarief van €10,-.
 • Daarnaast zijn leden verplicht om een aantal persoonsgegevens (volledige naam, adres, geboortedatum) en wijzigingen daarvan aan het bestuur door te geven.
 • Verder kent het lidmaatschap geen verplichtingen.

Opzegging van het lidmaatschap

 • Een lid kan het lidmaatschap schriftelijk of per mail opzeggen. De opzegging dient uiterlijk 2 december doorgegeven te worden. Het lidmaatschap loopt in dat geval bij het einde van het jaar af.
 • Een lid kan het lidmaatschap op onmiddellijke basis opzeggen, indien de lidmaatschapsverplichtingen (zoals de contributiehoogte) worden verhoogd of er een fusie of splitsing gaat plaatsvinden.
 • De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen indien de betreffende persoon niet langer voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap, zoals de contributiebetaling (na herhaaldelijke aanmaning). Tegen opzegging is geen beroep mogelijk.

Royement (formele naam: ontzetting uit het lidmaatschap):

 • Het bestuur kan besluiten tot royement, indien een lid a) in strijd handelt met de wet, statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging, en/of b) de vereniging op onredelijke wijze benadeeld.
 • Voordat het bestuur tot royement kan besluiten, dient zij eerst wederhoor te houden met de betrokkenen. Het betrokken lid heeft recht op inzage in wat hem ten laste wordt gelegd en het bewijs daarvoor.