Humanities Campus: Coalitiepartijen doof voor zorgen bewoners

Het Lipsius-gebouw vanaf de Reuvensbrug (© Universiteit Leiden)

Coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA willen de bezorgdheid bij bewoners van het Doelencomplex, zelfs na ‘omarming’ van onze motie door de wethouder, wederom niet wegnemen! Dit bleek afgelopen donderdag tijdens een raadsvergadering waarin het stedenbouwkundig plan Humanities Campus besproken werd.

In dit stedenbouwkundig plan worden het Lipsius- en Reuvensgebouw gesloopt en verrijst aan beide zijdes van de Witte Singel een nieuwe geesteswetenschappen-campus (‘Humanities Campus’). Bewoners maken zich zorgen over de impact van verkeer en logistiek op hun woongenot. Hoewel het gebied in de plannen als autoluw en deels autovrij wordt genoemd, geven bewoners aan dat er meer verkeersbewegingen zijn dan het raadsvoorstel voorstelt (o.a. auto’s, busjes, kleine en grotere vrachtwagens). Het huidige plan houdt hier geen rekening mee: er zijn geen uitwerk- en laad-en-losplaatsen en alle parkeerplaatsen worden geschrapt, terwijl het terrein wel vanaf de openbare weg toegankelijk blijft. Vrachtwagens zullen pal voor de woningen laden en lossen.

Om niet achter de feiten aan te lopen. Maar ook om de bezorgdheid, gevoed door ervaringen uit het verleden, bij de bewoners weg te halen en meer zekerheid te bieden, diende Partij Sleutelstad samen met de ChristenUnie een motie in.

Motie

De motie roept het college op om samen met de universiteit, bewoners en andere relevante partijen een concreet en realistisch plan voor de afwikkeling van verkeer en logisitiek op te stellen. Om vervolgens dit plan, tegelijkertijd met het bestemmingsplan, voor te leggen aan de raad.

Verder roept de motie op om afspraken te maken met de universiteit, vuilophaal en servicediensten over venstertijden, frequentie en waar er geparkeerd wordt. En dat er, ten behoeve van dit plan, een verkeersonderzoek gehouden wordt met een nulmeting van de huidige verkeerssituatie. Om zo, uiterlijk bij het bestemmingsplan, duidelijkheid te bieden over hoe en met welke frequentie de logistieke bevoorading plaats zal gaan vinden.

Helaas is de motie ondanks ‘omarming’ door het college, weggestemd door GroenLinks, D66, PvdA en Studenten voor Leiden. Partij voor de Dieren, SP, CDA en VVD stemden wel voor ons voorstel.

Toezeggingen

Hoewel de motie werd verworpen, heeft de wethouder aangeven toch met de punten uit de motie aan de slag te gaan. Daarnaast heeft ze een aantal expliciete toezeggingen gedaan aan onze fractie:

  • Er komt een verkeersonderzoek met nulmeting;
  • Ze gaat er zorg voor dragen dat de overlast zo laag mogelijk blijft (toegespitst op de situatie) en dat het bouwbesluit wordt gehandhaafd;
  • En om in gesprek te gaan met platform gehandicapten Leiden, voor een goede inpasbaarheid van invalide parkeerplaatsen.

Partij Sleutelstad heeft verder een motie ingediend om geen belastinggeld uit te geven aan een onnodige derde brug.

Sloop woningen eindelijk van tafel

Het nieuwe stedenbouwkundig plan, markeert het einde van een jarenlange strijd die bewoners van het Doelencomplex hebben moeten voeren om hun recht te halen. Weliswaar is de sloop van de sociale huurwoningen al sinds eind 2021 van de baan, maar door dit stedenbouwkundig plan is dit ook daadwerkelijk formeel bekrachtigd. En dat is een enorme winst.

Partij Sleutelstad heeft daarom, en vanwege de beloften van de wethouder, voor dit voorstel gestemd. Wij zullen bij het bestemmingsplan onze controlerende rol toepassen en hopen dat we alle toezeggingen terugzien.