Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening: Inbreng Partij Sleutelstad

De regio stelt binnenkort twee belangrijke beleidskaders vast: de Regionale Woonagenda en de Regionale Huisvestingsverordening. Hierin worden belangrijke afspraken gemaakt over woningbouw in de regio en over de verdeling van huurwoningen. Leiden brengt binnenkort haar zienswijze hierop uit.

De commissie Stedelijke Ontwikkeling besprak afgelopen donderdag twee belangrijke onderwerpen: de Regionale Woonagenda en de Regionale Huisvestingsverordening. In de Woonagenda maakt Leiden samen met gemeentes in de regio afspraken hoeveel woningen we gaan bouwen, voor welke doelgroepen we bouwen en waar we bouwen. De Regionale Huisvestingsverordening bepaalt hoe (sociale) huurwoningen verdeeld worden over woningzoekenden.

De Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening worden vastgesteld door het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland, bestaande uit de gemeentes in de Leidse regio, de Bollenstreek en de Rijnstreek (Alphen aan den Rijn e.o.). Gemeenteraden en corporaties kunnen tot maart een zienswijze indienen. De definitieve Woonagenda en Huisvestingsverordening worden vastgesteld door het algemeen bestuur van Holland Rijnland, waarin iedere gemeente met twee afgevaardigden is vertegenwoordigd.

Partij Sleutelstad heeft de volgende wensen en bedenkingen naar voren gebracht:

  1. We zijn positief over het verhogen van het aandeel sociale huurwoningen naar 30% en middensegment naar 35%. Daarmee dient ministens 65% van de woningen betaalbaar te zijn. Wat ons betreft kan dit nog verder aangescherpt worden. We steunen voorstellen om het percentage sociale huurwoningen naar 35% te verhogen, om sociale huur ook daadwerkelijk naar corporaties te laten gaan en om ook expliciet een minimumnorm voor betaalbare koopwoningen op te nemen.
  2. Eveneens positief is dat de ‘instandhoudingstermijn’ wordt verhoogd. Dit is het minimum aantal jaar dat een sociale huurwoningen sociaal moeten blijven. Bij sociale huurwoningen gaat dit van 20 naar 30 jaar en bij middenhuur van 10 naar 20 jaar.
  3. Zorgen maakt Partij Sleutelstad zich over de positie van huurders. Zij hebben van alle partijen de zwakste positie en dat vertaalt zich ook in de verordening. Indien een verhuurder weigert een verklaring van goede bewoning weigert af te geven, dan kan een huurder volgens de verordening geen aanspraak maken op de wachttijd die hij heeft opgebouwd. Een beroeps- of bezwaarmogelijkheid is niet opgenomen in de verordening. Met het oog op de enorme misstanden in de Leidse huursector – onlangs ook nog geconstateerd door het Leidse huurteam – heeft Partij Sleutelstad hier bedenkingen over.
  4. Daarnaast willen we dat in de Huisvestingsverordening wordt opgenomen dat gemeentes kunnen bepalen dat niet alleen corporaties, maar ook (bestaande) particuliere verhuurders statushouders gaan huisvesten. Nu wordt dit nog volledig afgewenteld op corporaties en sociaal zwakkere wijken.
  5. We moeten de discussie voeren over in hoeverre de stad en de regio nog verder kunnen en willen verdichten. Dit tast immers ook de leefbaarheid aan. Leiden is nu al de op één na dichtstbevolkte stad, één van de meest versteende steden en de filehoofdstad van Nederland. Tot 2030 staan we aan de lat voor 8.800 woningen, maar op een gegeven moment is de rek er ook uit. Holland Rijnland zou hier een standpunt over moeten innemen.
  6. De Woonagenda kijkt alleen naar het vergroten van het aanbod aan woningen, maar de regio zou ook moeten sturen op de vraag. Denk bijvoorbeeld aan groeiafspraken met de universiteit wat betreft het aantal (internationale) studenten of naar het aantrekken van arbeidsmigranten.
  7. Het percentage sociale huur is gekoppeld aan gemeentes en niet aan projecten. Dat brengt met zich het risico mee dat de norm niet gehaald wordt als gemeentes eerst bouwprojecten realiseren met vooral dure woningen.
  8. Ten slotte: De Woonagenda is inmiddels al deels niets meer up to date. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over stijgende verkoopprijzen, terwijl de prijzen inmiddels dalen. Belangrijker: De bredere context van stijgende bouwkosten en rente, inflatie en toenemende vraag door bevolkingsgroei zijn ongunstig voor het verwezenlijken van de ambities. Holland Rijnland zou wat ons betreft in een addendum moeten schetsen wat dit betekent voor de ambities en de afspraken.

De Leidse zienswijze op de Regionale Woonagenda en Regionale Huisvestingsverordening wordt donderdag 9 maart door de gemeenteraad vastgesteld. Partij Sleutelstad zal verschillende van bovenstaande punten uitwerken tot een voorstel.