Partij Sleutelstad deelt zorgen Transvaal en Stationsgebied over uitgebreid sociaal pension

© Chris de Waard

Partij Sleutelstad is niet blij met de locatie die gekozen is voor de nieuwe opvang van personen met zware psychische en verslavingsproblemen (sociaal pension), die op de grens van de wijken Transvaal en Stationsgebied komt. De leefbaarheid van deze wijken staat al onder druk. Wat Partij Sleutelstad betreft had eerst naar locaties in een sterke wijk gekeken moeten worden, vooraleer weer voor Transvaal wordt gekozen. Bovendien is de participatie van buurtbewoners volstrekt ondermaats. Partij Sleutelstad heeft hier schriftelijke vragen over gesteld en eerder actualiteitsvragen. Daarnaast hebben we het college bij de begroting opgeroepen om echte keuzes te maken voor de leefbaarheid van Transvaal.

Waar nu de parkeerplaatsen van het oude belastingkantoor zijn, komt begin 2024 een nieuw, uitgebreid sociaal pension van stichting De Binnenvest, waar onderdak wordt geboden aan vijftig personen met zware psychische en verslavingsproblemen. Dat is een verdubbeling ten op zichtte van het aantal daklozen die in de huidige opvang aan het Morspad worden opgevangen.

In zowel Transvaal als het Stationsgebied is veel onvrede en woede over dit besluit en de gang van zaken. Beide wijkverenigingen hebben zich uitgesproken tegen de plannen. Onlangs sloot ook de huurdersvereniging van de Stationsflat zich hierbij aan.

Partij Sleutelstad deelt het standpunt van de wijk- en huurdersverenigingen. Fractievoorzitter Thijs Vos: “Transvaal en het Stationsgebied kampen al met veel problemen en uitdagingen, zoals verpaupering, verrommeling, verkamering en verkeersoverlast. Ook van het huidige social pension wordt vaak overlast ervaren, die niet of nauwelijks wordt aangepakt. Ook met het verplaatsen van het busverkeer dreigt de leefbaarheid van Transvaal verder achteruit te gaan.”

Partij Sleutelstad onderschrijft dat voorzieningen als het sociaal pension nodig zijn, maar de keuze om deze uitgebreide opvang in Transvaal en het Stationsgebied te vestigen is verkeerd. Er zou eerst gekeken moeten worden naar een locatie in een sterkere wijk. Dat lijkt niet gedaan te zijn. Bij de begroting heeft Partij Sleutelstad daarom een motie ingediend waarin het college werd opgeroepen om echte keuzes te maken voor de leefbaarheid van Transvaal en om niet alle lastige dossiers op Transvaal af te wentelen.

Participatie

Over deze plannen heeft geen fatsoenlijke participatie plaatsgevonden. Bewoners hebben het collegebesluit uit de krant moeten vernemen. Van overleg met de wijkverenigingen was ook geen sprake voordat het principebesluit werd genomen. Wel hebben de gemeente en de Binnenvest na de bekendmaking van de collegeplannen een informatieavond georganiseerd.

Tijdens deze bijeenkomst hebben bewoners aangekaart dat ze nu al overlast ervaren van drugsgebruikers en -dealers, die in ieder geval deels afkomstig zijn van het huidige sociaal pension. Volgens een verslag op sleutelstad.nl  waren zowel De Binnenvest als de gemeente niet bekend met de huidige problematiek. Wethouder Terpstra heeft in reactie aangegeven hiervan te zijn geschrokken en het heftig te vinden.

Dat deze informatie niet bekend was bij de Binnenvest en het college is ronduit zorgelijk. Weliswaar is er beterschap beloofd, maar dat dit van te voren niet bekend was betekent ook dat er bij de besluitvorming een onvolledige belangenafweging heeft plaatsgevonden. Zeker gezien de omvang van het sociaal pension bijna wordt verdubbeld had dit element ook tijdig op de collegetafel moeten liggen.

Schriftelijke Vragen

Partij Sleutelstad heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de participatie en de besluitvorming omtrent het sociaal pension. Naast dat we het college over de gang van zaken aan de tand voelen, vragen we ook om eerst een risico-analyse uit te laten voeren naar de mogelijke gevolgen voor omwonenden.

Fractievoorzitter Vos: “Alles overziend is Partij Sleutelstad van oordeel dat de inspraak van de bewoners van Transvaal en het Stationsgebied en de dialoog met de wijkverenigingen ruim onvoldoende is geweest. In combinatie met de onvolledige belangenafweging zou het plan terug naar de tekentafel moeten. Pas na een zorgvuldig participatietraject en een risico-analyse kan een zorgvuldig besluit worden genomen.”

De schriftelijke vragen worden deze maand beantwoord. In de loop van dit jaar zal het bestemmingsplan Morspoortterrein voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Partij Sleutelstad zal daarbij de komst van het sociaal pension aan de orde stellen.