Verkiezingsreglement

Verkiezingsreglement Politieke Vereniging PS

Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Politieke Vereniging PS (Partij Sleutelstad) op 23 november 2020. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten van de vereniging en regelt de voorbereiding van de verkiezingen en het vaststellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst.

I. Algemene Bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

 1. Onder de volgende begrippen wordt in dit reglement verstaan:
  – Vereniging, dan wel de Partij: De Politieke Vereniging PS (Partij Sleutelstad);
  – Statuten: De statuten van de Vereniging;
  – Algemene Ledenvergadering, dan wel ALV: De algemene vergadering van de Vereniging;
  – Bestuur: Het bestuur van de Vereniging;
  – Fractie: de leden die in de Gemeenteraad Leiden zijn verkozen op een kandidatenlijst die ingediend is namens de vereniging, alsmede de leden die als duo-raadslid van Partij Sleutelstad zijn benoemd, alsmede anderen die krachtens de Statuten van de Vereniging Fractie Partij Sleutelstad aangewezen zijn als lid van de fractie;
  – Raadslid: een lid van de Raad van de gemeente Leiden;
  – Duo-raadslid: een duo-lid van de Raad van de gemeente Leiden;
  – Lijsttrekker en Lijsttrekkerschap: de eerste persoon c.q. plaats op de kandidatenlijst;
  – Lijstduwers: de laatste personen op de kandidatenlijst;
  – Verkiezingen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van Leiden;
  – Volstrekte meerderheid: Meer voor- dan tegenstemmen dan wel indien een kandidaat meer stemmen behaalt dan de andere kandidaten gezamenlijk;
  – Partijen: andere politieke groeperingen die deelnemen of overwegen deel te nemen aan de verkiezingen in Leiden;
  – Stembusakkoord: een met andere partijen gemaakte afspraak om gezamenlijk op te trekken tijdens de onderhandelingen over de vorming van een coalitie en enkel gezamenlijk toe te treden tot een college c.q. coalitie;
  – Kandidaat: een persoon die zich heeft aangemeld als kandidaat voor het lijsttrekkerschap of voor een plaats op de kandidatenlijst;
  – Kandidaatstellingscommissie: De in artikel 10 van dit reglement bedoelde commissie;
  – Programmacommissie: De in artikel 7 van dit reglement bedoelde commissie;
  – Website: de website van de partij met de url https://partijsleutelstad.nl.
  – Beginselprogramma: een door de ALV bij twee derde meerderheid vastgesteld basisdocument, waarin de politieke uitgangspunten en principes van Partij Sleutelstad zijn vastgelegd;
  – Integriteitscode: Een door de ALV of het Bestuur vastgesteld basisdocument met daarin uitgangspunten, normen en regels met betrekking tot integriteit;
  – Bestuursreglement: Het door de ALV vastgestelde reglement waarin de samenstelling, benoeming, bevoegdheden, besluitvorming en verantwoording van het Bestuur zijn uitgewerkt;
  – Giften- en afdrachtenreglement: Een door de ALV vastgesteld reglement waarin de regels met betrekking tot het ontvangen van giften en de afdrachtregeling van raadsleden en wethouders wordt geregeld.
 2. Onder schriftelijk wordt ook correspondentie per mail verstaan.
 3. Onder jaar wordt twaalf maanden verstaan, zover niet expliciet naar het kalender- of boekjaar wordt verwezen.
 4. Onder verkiesbare plaatsen, wordt in reglement bedoeld het bij de vorige verkiezingen behaalde zetels – uitgezonderd restzetels – plus vier.
 5. Indien in dit reglement over een versterkte meerderheid wordt gesproken, wordt daarmee een bepaald deel van de in de vergadering geldig uitgebrachte stemmen (inclusief blanco) bedoeld.

Artikel 2: Status en inhoud reglement

 1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking en aanvulling op de Statuten voor wat betreft de voorbereiding en deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen, in het
  bijzonder wat betreft de procedure tot het vaststellen van de kandidatenlijst.
 2. Waar dit reglement strijdigheden bevat met de wet of de Statuten, prevaleert de wet, gevolgd door de Statuten.
 3. Dit reglement kan worden aangehaald als “Verkiezingsreglement”.

Artikel 3: Verkiezingsplan en tijdpad

 1. Het Bestuur stelt ten behoeve van de deelname aan de verkiezingen uiterlijk 12 maanden voorafgaande aan de verkiezingen een verkiezingsplan op, met daarin in ieder geval een tijdpad en een plan voor de financiering van de verkiezingscampagne. Het verkiezingsplan wordt ter bespreking voorgelegd aan de ALV.
 2. Het in het vorige lid bedoelde tijdpad bevat in ieder geval:
  a. De aanmeldingstermijn voor het lijsttrekkerschap en een plaats op de kandidatenlijst;
  b. De uiterlijke data waarop de concept-profielschetsen dienen te worden opgesteld;
  c. De uiterlijke datum waarop de voordracht voor het lijsttrekkerschap wordt opgesteld;
  d. De uiterlijke datum waarop het concept-verkiezingsprogramma door de Programmacommissie dient te worden opgesteld;
  e. De uiterlijke datum waarop over de concept-kandidatenlijst door de Kandidaatstellingscommissie dient te worden opgesteld;
  f. De uiterlijke datum voor het toevoegen van lijstduwers door de Kandidaatstellingscommissie;
  g. De uiterlijke datum waarop kandidaten de benodigde gegevens dienen in te leveren bij het Bestuur;
  h. De maanden waarin de ALV’s plaatsvinden, waarbij het vaststellen van de profielschetsen, het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en de benoeming van de lijsttrekker en Kandidaatstellingscommissie aan de orde komen;
  i. De start van de verkiezingscampagne.
 3. Alle organen en gremia binnen de Vereniging zijn gehouden het tijdpad aan te houden.
 4. Het Bestuur kan te allen tijde, mits gemotiveerd, besluiten tot wijziging van het tijdpad.
 5. Het Bestuur dient alle betrokkenen tijdig te informeren over wijzigingen van het tijdpad.
 6. Het verkiezingsplan en het actuele tijdpad worden op een voor alle leden toegankelijke wijze beschikbaar gesteld, waaronder op de website.

Artikel 4: Samenwerking met andere politieke partijen

 1. De Partij kan tijdens en na de verkiezingen samenwerken met andere politieke partijen, alsmede maatschappelijke organisaties.
 2. Het Bestuur is bevoegd tot het voeren van gesprekken en onderhandelingen over samenwerking. Het Bestuur pleegt daarbij ruggenspraak met de fractie. De ALV kan ook een commissie of de fractie in de plaats van het Bestuur hiertoe machtigen.
 3. Het aangaan van een stembusakkoord of lijstverbinding, het opstellen van gezamenlijke paragrafen in het verkiezingsprogramma en het gezamenlijk indienen van een kandidatenlijst met andere politieke partijen, alsmede het toewijzen van één of meerdere plaatsen (niet zijnde de lijsttrekker) aan andere partijen, maatschappelijke organisaties en politiek ongebonden personen is slechts toegestaan nadat de ALV hieromtrent een besluit heeft genomen.
 4. Voor het nemen van het in het vorige lid bedoelde besluit geldt een versterkte meerderheid van twee derde van de stemmen.
 5. In het besluit kan worden bepaald dat en op welke wijze ten behoeve van de samenwerking kan worden afgeweken van bepalingen in dit reglement, mits daarbij de geest van de bepalingen in dit reglement wordt gevolgd.
 6. De ALV kan bij gewone meerderheid te allen tijde besluiten tot het opzeggen van de in het tweede lid bedoelde vormen van samenwerking.

Artikel 5: Besluit tot niet-deelname

 1. De ALV kan besluiten tot het afzien van deelname aan de verkiezingen. Hiervoor geldt een versterkte meerderheid van twee derde.
 2. Het Bestuur kan voorstellen aan de ALV om af te zien van deelname aan de verkiezingen.
 3. Het in het eerste lid bedoelde besluit kan te aller tijde worden herzien.

Artikel 6: Procesbewakende rol en verantwoordelijkheid Bestuur

 1. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor het naleven van de in dit reglement voorgeschreven procedures en organiseren van deelname aan de verkiezingen.
 2. Het Bestuur is bevoegd, indien de Statuten, dit reglement of het verkiezingsplan niet worden nageleefd of toegepast zoals bedoeld of de deelname aan de verkiezingen in gevaar dreigt te komen, om in het uiterste geval de navolgende maatregelen te nemen:
  a. de in sectie II en III bedoelde procedures te schorsen of te beëindigen,
  b. om (ad interim) leden van de programma- en kandidaatstellingscommissie te benoemen, te schorsen of te ontslaan;
  c. de taken en bevoegdheden van de programma- en kandidaatstellingscommissie over te nemen.
 3. De in het vorige lid bedoelde besluiten
  a. dienen door het Bestuur grondig te worden gemotiveerd en kan alleen unaniem worden genomen;
  b. Kunnen met volstrekte meerderheid door de ALV worden vernietigd.

II. Verkiezingsprogramma

Artikel 7: Programmacommissie

 1. De Programmacommissie bestaat uit ten minste drie leden.
 2. De voorzitter, secretaris en leden van de Programmacommissie worden benoemd door het Bestuur.
 3. De Programmacommissie is verantwoordelijk voor het opstellen en eindredactie van het verkiezingsprogramma.

Artikel 8: Op- en vaststellen verkiezingsprogramma

 1. Het verkiezingsprogramma wordt binnen het kader van het beginselprogramma opgesteld in een open en inclusief proces in samenspraak met Bestuur, fractie, de werkgroepen, leden van de Vereniging en inwoners van Leiden.
 2. Het Bestuur legt formeel het door de programmacommissie opgestelde conceptverkiezingsprogramma voor aan de ALV. De Programmacommissie is echter verantwoordelijk voor het inhoudelijk en procedureel toelichten van het conceptverkiezingsprogramma aan de ALV.
 3. Ieder lid kan moties over en amendementen op het verkiezingsprogramma indienen. Amendementen worden als een formeel voorbehoud op de goedkeuring van het
  verkiezingsprogramma beschouwd.
 4. Indien de ALV een motie aanneemt die oproept tot c.q. verzoekt om een vergaande aanpassing van het verkiezingsprogramma, wordt op verzoek van de Programmacommissie of bij besluit van de ALV het besluit over goedkeuring van het verkiezingsprogramma aangehouden tot een volgende ALV.
 5. Na voorafgaande instemming van de ALV, wordt het verkiezingsprogramma formeel vastgesteld door het bestuur.

Artikel 9: Voorbehouden van kandidaten op het verkiezingsprogramma

 1. Kandidaten hebben het recht om één of meerdere voorbehouden te maken op de inhoud van het verkiezingsprogramma. Zij zijn verplicht om dit tijdig kenbaar te
  maken aan de Kandidaatstellingscommissie, die bevoegd is om dit mee te nemen in haar besluit over de plaatsing van de betreffende persoon op de kandidatenlijst.
 2. Een kandidaat die een voorbehoud heeft gemaakt, is niet gebonden aan de onderdelen van het verkiezingsprogramma waarop dat is gemaakt.
 3. De Kandidaatstellingscommissie neemt de zwaarte en principialiteit van een voorbehoud mee bij de beoordeling van een kandidaat en plaatsing op de kandidatenlijst.

III. Kandidatenlijst

Artikel 10: Kandidaatstellingscommissie

Samenstelling en benoeming:

 1. De Kandidaatstellingscommissie bestaat uit een door de ALV vastgesteld aantal leden met een minimum van drie. De lijsttrekker is van rechtswege lid. De overige leden
  worden door de ALV benoemd op de in het derde tot vijfde lid van artikel 7 van het Bestuursreglement bepaalde wijze.
 2. Het Bestuur kan personen voordragen voor benoeming tot lid van de Kandidaatstellingscommissie. Uitgangspunt is daarbij dat de commissie bestaat uit ten minste één bestuurslid en één lid met politieke ervaring.
 3. De Kandidaatstellingscommissie benoemt uit haar midden een voorzitter.
 4. De Kandidaatstellingscommissie benoemt uit haar midden of van buiten een secretaris. In dat laatste geval is de secretaris geen lid van de Kandidaatstellingscommissie en heeft daarin ook geen stemrecht. Het in het achtste lid bepaalde is in dat geval echter wel van toepassing.
  Taak, werkzaamheden en besluitvorming:
 5. De Kandidaatstellingscommissie is verantwoordelijk voor het scouten van kandidaten, voeren van sollicitatiegesprekken, en het opstellen, toelichten en verdedigen van de concept-kandidatenlijst.
 6. De Kandidaatstellingscommissie neemt haar besluiten zoveel mogelijk bij consensus.
 7. Indien toch gestemd moet worden, bepaalt de voorzitter op welke wijze de stemming geschiedt.
 8. Indien de stemmen staken over
  a. de niet-toelating van een kandidaat krijgt de kandidaat het voordeel van de
  twijfel en wordt toegelaten.,
  b. de toewijzing van een kandidaat aan een segment, wordt deze in het laagste
  overwogen segment toegewezen;
  c. De plaatsing op een specifieke plaats, worden de kandidaten in casu in
  alfabetische volgorde geplaatst op de concept-kandidatenlijst.
 9. De Kandidaatstellingscommissie neemt tijdens haar werkzaamheden zoveel mogelijk de vertrouwelijkheid en de privacy van de betrokken personen in acht.
 10. De Kandidaatstellingscommissie regelt zelf haar verdere werkzaamheden.

Artikel 11: Segmenten kandidatenlijst

 1. Bij het opstellen van de kandidatenlijst wordt uitgegaan van ten minste drie segmenten, waarbij de lijsttrekker en de lijstduwers als het eerste respectievelijk laatste segment worden beschouwd.
 2. De ALV stelt tegelijkertijd met het vaststellen van de profielschets van kandidaatraadsleden, het aantal segmenten vast. Daarbij kan zij ook een bepaald aantal zetels toewijzen aan een segment.

Artikel 12: Profielschetsen lijsttrekker en kandidaat-raadsleden

 1. Het Bestuur stelt na ruggenspraak met de fractie de concept-profielschets voor de lijsttrekker en de kandidaat-raadsleden op en legt deze ter vaststelling voor aan de
  ALV. De ALV kan besluiten tot wijziging van de profielschetsen.
 2. Voor de verschillende segmenten van de kandidatenlijst kunnen eventueel afzonderlijke profielschetsen worden opgesteld, waarbij kan worden afgezien van een profielschets voor de lijstduwers.
 3. De profielschetsen bevatten in ieder geval het profiel en de functie-eisen van de lijsttrekker en de kandidaat-raadsleden – zowel individueel als qua team.

Artikel 13: Benoeming van de Lijsttrekker

 1. De lijsttrekker wordt in een eerder stadium door de ALV uit de beschikbare kandidaten in functie gekozen.
  Sollicitatieprocedure:
 2. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap door het indienen van een motivatiebrief en curriculum vitae bij het bestuur.
 3. Voor het lijsttrekkerschap is vereist dat een kandidaat beschikt over het passief kiesrecht, dan wel daarover beschikt op de dag van de verkiezingen.
 4. Het Bestuur voert gesprekken met de kandidaat-lijsttrekkers en toetst hun aan de profielschets. Zij kan binnen en buiten de partij inlichtingen inwinnen, referenties
  natrekken en om een Verklaring Omtrent Gedrag verzoeken.
 5. Het Bestuur kan besluiten tot niet-toelating tot de procedure indien een kandidaat niet voldoet aan de in het tweede tot vierde lid gestelde eisen, de in de profielschets
  gestelde functie-eisen of de integriteitscode of als andere zwaarwegende belangen zich verzetten tegen de kandidaatstelling van de betreffende persoon, zoals het huldigen van extreme politieke standpunten die haaks staan op de beginselen van Partij Sleutelstad.
 6. Het Bestuur informeert eerst de kandidaat-lijsttrekkers over het besluit tot toelating dan wel niet-toelating tot de procedure. Daarna worden de leden geïnformeerd over de beschikbare kandidaten en het oordeel van het Bestuur.
  Doorzetten kandidatuur:
 7. Een niet-toegelaten kandidaat kan, mits ondersteund door 10% van de leden (doch minimaal drie), besluiten tot handhaving van zijn of haar kandidatuur. De handhaving van een kandidatuur dient binnen twee weken schriftelijk bij het Bestuur te worden gemeld.
  Benoeming door de ALV:
 8. Tijdens de ALV licht het Bestuur zijn voordracht en oordeel toe en krijgen alle kandidaat-lijsttrekker de gelegenheid om zichzelf te presenteren en om vragen te
  beantwoorden van de aanwezige leden. Zover daar onder de leden behoefte is, wordt voorafgaande aan de stemming eerst een toelichting op en discussie over de procedure gehouden.
 9. Over de benoeming van de lijsttrekker wordt op de volgende wijze schriftelijk gestemd:
  a. Indien er één kandidaat is, wordt voor- of tegengestemd. Indien de kandidaat meer voor- dan tegenstemmen behaalt, is hij tot lijsttrekker verkozen.
  b. Indien er twee of meer kandidaten zijn, wordt gestemd tussen de kandidaten. Een kandidaat is tot lijsttrekker verkozen indien deze een volstrekte meerderheid behaalt. Indien geen van de kandidaten een volstrekte meerderheid behaalt, valt de kandidaat met de minste stemmen af en wordt opnieuw gestemd tussen de overgebleven kandidaten totdat een kandidaat een volstrekte meerderheid behaalt of er nog slechts één kandidaat overblijft. Indien in een ronde de kandidaat met het een na hoogste aantal stemmen meer stemmen heeft behaald dan alle navolgende kandidaten gezamenlijk, wordt direct opnieuw gestemd tussen de twee kandidaten met het hoogste
  aantal stemmen. Indien de stemmen op enig moment staken, wordt opnieuw gestemd tussen de nog niet afgevallen kandidaten. Indien de stemmen opnieuw staken, wordt een nieuwe ALV uitgeschreven waarin conform dit lid opnieuw gestemd wordt.
 10. Indien de ALV daartoe bij twee derde meerderheid besluit of als de enige kandidaatlijsttrekker wordt weggestemd, wordt de kandidaatstellingsprocedure herstart.

Artikel 14: Opstellen van de Kandidatenlijst

 1. De kandidatenlijst wordt door de ALV vastgesteld uit de beschikbare kandidaten. Sollicitatieprocedure:
 2. Leden en sympathisanten kunnen zich kandidaat stellen door het indienen van een motivatiebrief en curriculum vitae bij het bestuur. De Kandidaatstellingscommissie
  kan eveneens op eigen initiatief besluiten tot toelating van een persoon tot de kandidaatstellingsprocedure.
 3. Om tot kandidaat toegelaten te worden, dient hij te beschikken over het passief kiesrecht, dan wel binnen twee jaar na de dag van de verkiezingen daarover te beschikken.
 4. De Kandidaatstellingscommissie voert gesprekken met kandidaten en toetst hun aan de profielschets. Zij kan binnen en buiten de partij inlichtingen inwinnen, referenties natrekken en om een Verklaring Omtrent Gedrag verzoeken.
 5. Het Bestuur kan besluiten tot niet-plaatsing op de kandidatenlijst indien een kandidaat niet voldoet aan de in het tweede tot vierde lid gestelde eisen, de in de profielschets gestelde functie-eisen of de integriteitscode of als andere zwaarwegende belangen zich verzetten tegen de kandidaatstelling van de betreffende persoon, zoals het huldigen van extreme politieke standpunten die haaks staan op de beginselen van Partij Sleutelstad.
  Opstellen concept-kandidatenlijst:
 6. De Kandidaatstellingscommissie stelt vervolgens op basis van de gesprekken en inlichtingen de onderlinge volgorde van de kandidaten op de concept-kandidatenlijst
  vast. De Commissie streeft daarbij naar een optimaal fractie-team dat aansluit bij de profielschets. Bij het opstellen van de volgorde kan de Kandidaatstellingscommissie
  rekening houden met door kandidaten kenbaar gemaakte voorbehouden op het verkiezingsprogramma.
  Informeren leden en kandidaten over concept-kandidatenlijst:
 7. De kandidaatstellingscommissie informeert eerst de kandidaten over hun plaatsing op de kandidatenlijst dan wel het besluit tot niet-plaatsing. Daarna wordt het Bestuur
  geïnformeerd over de concept-kandidatenlijst.
 8. Het Bestuur stelt de leden op de hoogte van de opgestelde concept-kandidatenlijst en het advies van de Kandidaatstellingscommissie.
  Doorzetten kandidatuur:
 9. Een niet-toegelaten kandidaat kan, mits ondersteund door 10% van de leden (doch minimaal drie), besluiten tot handhaving van zijn of haar kandidatuur. De handhaving
  van een kandidatuur dient binnen twee weken schriftelijk bij het bestuur te worden gemeld.
  Vaststellen kandidatenlijst door de ALV:
 10. Tijdens de ALV licht het Bestuur haar voordracht en oordeel toe en krijgen alle kandidaten de gelegenheid om zichzelf te presenteren en om vragen te beantwoorden van de aanwezige leden. Zover daar onder de leden behoefte is, wordt voorafgaande aan de stemming eerst een toelichting op de procedure gehouden.
 11. Vervolgens wordt de kandidatenlijst op de volgende wijze in stemming gebracht:
  a. Eerst wordt gestemd over het al dan niet ongewijzigd vaststellen van de kandidatenlijst. Indien een volstrekte meerderheid voor ongewijzigd vaststellen stemt, is de kandidatenlijst daarmee direct vastgesteld.
  b. In andere gevallen wordt:
  i. Eerst gestemd over de plaatsing van niet op de conceptkandidatenlijst geplaatste personen. Indien meer voor- dan tegenstemmen worden uitgebracht, wordt de betreffende persoon onderaan de kandidatenlijst (behoudens lijstduwers) geplaatst en kan bij de onder iii bedoelde stemmingen op hem worden gestemd.
  ii. Daarna wordt gestemd over op de concept-kandidatenlijst geplaatste personen waartegen één of meer stemgerechtigde aanwezigen bezwaar maken. Indien er meer tegen- dan voorstemmen worden uitgebracht, wordt de betreffende persoon van de kandidatenlijst verwijderd en kan bij de onder iii bedoelde stemmingen niet op hem worden gestemd.
  iii. Vervolgens wordt op de navolgende wijze over iedere plaats op de kandidatenlijst (behoudens het lijsttrekkerschap) afzonderlijk gestemd:
  • Per plaats kan in eerste instantie op alle resterende beschikbare kandidaten worden gestemd. Een plaats wordt toegewezen aan de kandidaat die een volstrekte meerderheid behaald.
  • Indien geen van de kandidaten een volstrekte meerderheid behaalt valt de kandidaat met de minste stemmen af en wordt opnieuw gestemd tussen de overgebleven kandidaten, totdat een kandidaat een volstrekte meerderheid behaalt of er nog slechts één kandidaat overblijft. Indien in een ronde, de kandidaat met het een na hoogste aantal stemmen meer stemmen heeft behaald dan alle navolgende kandidaten gezamenlijk, wordt direct opnieuw gestemd tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen.
  • Indien de stemmen op enig moment staken, wordt opnieuw gestemd tussen de nog niet afgevallen kandidaten. Indien de stemmen opnieuw staken, is de volgorde op de conceptkandidatenlijst doorslaggevend.
  Dit proces wordt herhaald totdat de gehele kandidatenlijst is vastgesteld. De ALV kan, na over de verkiesbare plaatsen te hebben gestemd, evenwel op ieder moment besluiten om de rest van de kandidatenlijst alsnog ongewijzigd vast te stellen.
 12. De in het vorige lid, onder b, bedoelde stemmingen geschieden schriftelijk.
 13. Indien de ALV daartoe bij twee derde meerderheid besluit wordt de kandidaatstellingsprocedure herstart.

Artikel 15: Toevoegen van lijstduwers

 1. De ALV kan de Kandidaatstellingscommissie mandateren om een bepaald of onbepaald aantal kandidaten toe te voegen aan de staart van de kandidatenlijst (lijstduwers).
 2. Indien één van de leden bezwaar heeft tegen de plaatsing van een lijstduwer op de kandidatenlijst, wordt dit tijdens een volgende ALV geagendeerd en desgevraagd gestemd over plaatsing.

Artikel 16: Wijziging van de kandidatenlijst na vaststelling

De samenstelling en volgorde van de kandidatenlijst is, na de in het dertiende tot vijftiende artikel bedoelde procedure, in beginsel definitief. Wijziging van de kandidatenlijst is slechts mogelijk:
a. Indien de ALV daartoe bij twee derde meerderheid besluit . Een voorstel daartoe wordt ingediend door het Bestuur, de Kandidaatstellingscommissie of een tiende van deleden.
b. Indien een kandidatuur eindigt. In dat geval schuiven alle kandidaten door op de kandidatenlijst.

Artikel 17: Beëindiging van de kandidatuur.

Een kandidaatstelling eindigt:
a. bij het overlijden van de kandidaat;
b. indien de kandidaat aan het Bestuur te kennen geeft zich te willen terugtrekken;
c. Bij het in het vierde lid van artikel 18 bedoelde besluit.
Kandidaten hebben het recht om zich tot vier weken voorafgaande aan de indiening van de kandidatenlijst terug te trekken, waarbij de bedenktijd niet minder dan twee weken mag zijn. Na het verstrijken van deze termijn, kan het Bestuur de intrekking van een kandidatuur weigeren.

Artikel 18: Indiening van de kandidatenlijst

 1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de indiening van de door de ALV vastgestelde kandidatenlijst bij het centraal stembureau van de gemeente Leiden.
 2. Iedere op de kandidatenlijst geplaatste kandidaat is verplicht om binnen de door de Bestuur vastgestelde termijnen de navolgende gegevens en bescheiden in te dienen bij het Bestuur:
  a. Volledige voor- en achternaam;
  b. Geboortedatum;
  c. Adres en woonplaats;
  d. Mailadres;
  e. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
  f. Een ondertekend instemmingsformulier (zoals bedoeld in artikel H9 van de Kieswet);
  g. Indien niet woonachtig in Leiden, een ondertekende verklaring van voorgenomen vestiging (zoals bedoeld in artikel H7 van de Kieswet);
  h. Een ondertekende verklaring, waarmee een kandidaat instemt met het beginselprogramma, de door de ALV vastgestelde afdrachtregeling en de integriteitscode.
 3. De in het vorige lid, onder h, bedoelde verklaring wordt vastgesteld door het Bestuur.
 4. Indien een kandidaat na herhaaldelijke rappel in gebreke blijft voor het in het vorige lid vereiste, kan het Bestuur besluiten tot het schrappen van de betreffende persoon van de kandidatenlijst.
 5. De in het tweede lid, onder e, f en g, bedoelde bescheiden worden door het Bestuur vernietigd nadat de indiening van de kandidatenlijst onaantastbaar is geworden of bij defungeren van een kandidaat.
 6. Op de dag van kandidaatstelling worden de door de kieswet vereiste formulieren en bescheiden ingediend bij het centraal stembureau door de door bij het centraal
  stembureau geregistreerde gemachtigde of plaatsvervangend gemachtigde, die door het bestuur uit haar midden of van buiten worden aangewezen. Zij zijn daarbij gehouden aan het in dit reglement bepaalde.

IV. Verkiezingscampagne

Artikel 19: Verkiezingscampagne en campagneteam

 1. Het Bestuur en de lijsttrekker zijn gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de verkiezingscampagne.
 2. Voor wat betreft de navolgende besluiten en beslissingen inzake de verkiezingscampagne, neemt de lijsttrekker met een gelijke stem deel aan de beraadslagingen en besluitvorming van het Bestuur (tenzij dit rechtstreeks betrekking heeft op de lijsttrekker zelf).
 3. Het campagneteam, onder aansturing van de lijsttrekker en campagneleider, is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering en coördinatie van de verkiezingscampagne.
 4. De campagneleider en het campagneteam worden, na ruggenspraak met de verkiesbare kandidaten, in- en aangesteld door het bestuur.
 5. Het Bestuur is beslissingsbevoegd bij het beslechten van conflicten en problemen tijdens de verkiezingscampagne.

V. Verantwoording aan de ALV en overige bepalingen

Artikel 20: Constituerend beraad fractie, benoeming fractievoorzitter en duo-raadsleden

 1. Kort na de verkiezingen komen de in de raad gekozen kandidaten, alsmede de eerste drie navolgende personen op de kandidatenlijst, bijeen voor een constituerend beraad.
 2. Het constituerend beraad benoemt uit de raadsleden de fractievoorzitter (met als uitgangspunt de lijsttrekker) en vice-fractievoorzitter. Daarnaast besluit het constituerend beraad over de voordracht van duo-raadsleden en de commissie- en portefeuilleverdeling.
 3. Raadsleden en duo-raadsleden aanvaarden formeel hun benoeming.

Artikel 21: Evaluatie verkiezingen

Het Bestuur of een door het Bestuur ingestelde commissie evalueert de voorbereiding van
en deelname aan de verkiezingen en rapporteert daarover aan de ALV.

Artikel 22: Coalitieonderhandelingen

 1. De fractie en de fractievoorzitter in het bijzonder zijn belast met de gesprekken en onderhandelingen over de vorming van en (gedoog)steun aan het college. De fractievoorzitter informeert het Bestuur regelmatig over de ontwikkelingen op dit vlak.
 2. Het besluit tot deelname of steun aan een nieuw college en het sluiten van een collegeakkoord kan slechts door de fractie worden genomen na voorafgaande instemming van de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 23: Voordracht wethouders

 1. Met het selecteren van geschikte kandidaat-wethouders wordt tijdig gestart. Voor een potentieel wethouderschap komen ook uitdrukkelijk niet-leden in aanmerking.
  Selectiecommissie wethouders:
 2. Indien Partij Sleutelstad in aanmerking lijkt te komen voor het voordragen van wethouders, wordt een selectiecommissie ingesteld. De selectiecommissie bestaat
  uit een door de fractie en Bestuur bij gezamenlijk besluit vastgesteld aantal oneven leden (met een minimum van drie). De lijsttrekker is van rechtswege lid. De fractie en het Bestuur benoemen een gelijk aantal van de overige leden.
 3. De leden van de selectiecommissie kunnen zich niet kandidaat stellen voor het wethouderschap. Indien de lijsttrekker afziet van een plaats in de selectiecommissie, wordt het derde lid door het Bestuur en de fractie gezamenlijk benoemd.
 4. Voor het verdere is artikel 10 van overeenkomstige toepassing op de selectiecommissie.
  Sollicitatie en benoemingsprocedure:
 5. Voor de voordracht van wethouders is artikel 13 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
  a. Zowel leden als niet-leden kunnen solliciteren naar de functie van wethouder;
  b. De rol en bevoegdheden van het Bestuur worden vervuld door de selectiecommissie;
  c. Het tijdpad voor de benoemingsprocedure wordt vastgesteld door de fractie;
  d. De profielschets wordt vastgesteld door de selectiecommissie na voorafgaande instemming van de fractie en het Bestuur;
  e. De kandidaat-wethouder door de fractie (in plaats van de ALV) wordt benoemd uit een bindende voordracht van de selectiecommissie.
  Onvoorziene gevallen:
 6. De fractie beslist in door dit artikel onvoorziene gevallen.

VI. Slotbepalingen

Artikel 24: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking zodra het met twee derde meerderheid door de ALV is goedgekeurd.

Artikel 25: Publicatie reglement

De integrale tekst van dit reglement wordt zo spoedig mogelijk na het vaststellen van dit reglement gepubliceerd op de website.

Artikel 26: Slotbepalingen

 1. Het Bestuur beslist in door dit reglement onvoorziene gevallen (met uitzondering voor wat betreft de voordracht van kandidaat-wethouders), doch houdt daarbij de geest van dit reglement in acht.
 2. Indien de maatregelen tegen het Corona-virus en de volksgezondheid zich verzetten tegen naleving en uitvoering van dit reglement, is het Bestuur bevoegd om een
  tijdelijke regeling vast te stellen waarin – zover noodzakelijk – wordt afgeweken van de in dit reglement vastgestelde bepalingen. De ALV kan besluiten tot intrekking van deze regeling.
 3. Indien een ALV op digitale wijze wordt gehouden, staat een elektronische geheime stemming gelijk aan een schriftelijke stemming.
 4. Indien sprake is van spoed of zwaarwegende belangen, kan de fractie met voorafgaande instemming van het Bestuur besluiten tot afwijking van het artikel 22 en 23 bepaalde.