ANBI-gegevens

De Politieke Vereniging PS (Partij Sleutelstad) is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Financiële bijdrages aan de vereniging zijn fiscaal aftrekbaar. Door een schenkingsovereenkomst af te sluiten is zelfs uw gehele jaarlijkse bijdrage volledig aftrekbaar. 

Hieronder treft u de voor de ANBI-aanwijzing relevante gegevens.

Statutaire naam:

KvK-nummer:

Fiscaal nummer (RSIN):

Bankrekeningnummer (IBAN):

Postadres:

Mailadres:

Politieke Vereniging PS (Partij Sleutelstad)

27362738

821632358

NL46 INGB 0006 2508 42

Pieter de la Courtstraat 13, 2313BP Leiden

info@partijsleutelstad.nl

bestuur@partijsleutelstad.nl

Doelstelling:

Conform de oprichtingsakte van de vereniging: Het in de gemeente politiek behartigen van de belangen van de inwoners van de gemeente Leiden, onder andere doch niet uitsluitend op het gebied van parkeerbeleid, studentenhuisvesting en hangjongeren. In het bijzonder zet Partij Sleutelstad zich in voor het bevorderen van burgerzeggenschap op de Leidse politiek.

Hoofdlijnen beleidsplan:

Partij Sleutelstad, opgericht in 2009, is een politieke vereniging die actief is in de lokale politiek van de gemeente Leiden. De partij heeft op dit moment één zetel in de gemeenteraad en komt op voor alle inwoners van Leiden, ongeacht hun geslacht, geaardheid, afkomst, etniciteit en religie. Primair speerpunt van Partij Sleutelstad is het bevorderen van de zeggenschap van burgers in de Leidse politiek. Bij het bedrijven van politiek zijn sociaal, duurzaam en veilig de kernbegrippen. De uitgangspunten van de partij zijn vastgelegd in een beginstelverklaring.

Doelstelling en strategie:

Partij Sleutelstad probeert haar doelen te bereiken door:

 • deelname aan verkiezingen voor de gemeenteraad met als doel om voldoende volksvertegenwoordigers te laten verkiezen om de door de partij gewenste verandering in beleid te kunnen realiseren;
 • door in de gemeenteraad steun te verwerven voor haar standpunten. Een actueel overzicht daarvan is te vinden op de website van de partij;
 • het ondersteunen van referendumverzoeken en andere initiatieven van burgers die in overeenkomst met de doelstelling van de partij zijn;
 • het organiseren van (politieke) activiteiten die de kloof tussen burgers en politiek verkleinen, zoals spreekuren en politiek cafés.

De activiteiten van de partij waarmee zij haar doelstellingen wil bereiken, zijn op dit moment primair gericht op het voorbereiden van en deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De standpunten waarmee Partij Sleutelstad wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 worden momenteel uitgewerkt in een verkiezingsprogramma dat zal worden gepubliceerd zodra dit door de leden is vastgesteld. Binnenkort wordt gestart met de werving van kandidaten. Een schematisch overzicht van deze activiteiten treft u in het beleidsplan.

Financiën

Een overzicht van de financiën van de vereniging, een jaarrekening met daarin een balans en een resultatenrekening, wordt jaarlijks na afloop van het boekjaar door het bestuur opgesteld. De door de algemene ledenvergadering vastgestelde jaarrekeningen van de afgelopen jaren zijn als download beschikbaar op de website van de partij (zie hieronder).

De vereniging verwerft inkomsten uit door leden afgedragen contributies en uit donaties van leden en sympathisanten. Donaties kunnen door donateurs worden ‘geoormerkt’ en zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Beheer en besteding van het vermogen:

Het vermogen van de vereniging wordt beheerd door het bestuur  en wordt uitsluitend aangewend ten behoeve van de doelstellingen van de organisatie. Voorafgaande aan het boekjaar legt het bestuur ter goedkeuring een begroting voor aan de Algemene Ledenvergadering en binnen zes maanden na afloop van het boekjaar legt zij verantwoording af over het beheer en de besteding van het vermogen. De Kascommissie houdt toezicht op de rechtmatigheid van uitgaven.

Het volledige beleidsplan kunt u hier lezen.

Hoofdlijnen activiteitenverslag (2018-heden):

 • Deelname aan de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022, bekroond met drie zetels in de gemeenteraad.
 • Organisatie van verschillende politieke activiteiten voor leden en niet-leden, zoals Politiek Café’s.
 • Ondersteunen van het referendumverzoek over het nieuwbouwproject LEAD en Roomburgerpark.
 • Onderhouden van deze website en sociale mediakanalen (Facebook, Twitter).

Samenstelling bestuur:

 • Chanelle Llobera (Voorzitter)
 • Edgar van Lokven (Secretaris)
 • Patty Verkuylen (Penningmeester)

Beloningenbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording:

Belangrijke documenten: