ANBI-gegevens

De Politieke Vereniging PS (Partij Sleutelstad) is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Financiële bijdrages aan de vereniging zijn fiscaal aftrekbaar. Door een schenkingsovereenkomst af te sluiten is zelfs uw gehele jaarlijkse bijdrage volledig aftrekbaar. 

Hieronder treft u de voor de ANBI-aanwijzing relevante gegevens.

Statutaire naam:

KvK-nummer:

Fiscaal nummer (RSIN):

Bankrekeningnummer (IBAN):

Postadres:

Mailadres:

Politieke Vereniging PS (Partij Sleutelstad)

27362738

821632358

NL46 INGB 0006 2508 42

Pieter de la Courtstraat 13, 2313BP Leiden

info@partijsleutelstad.nl

bestuur@partijsleutelstad.nl

Doelstelling:

Conform de oprichtingsakte van de vereniging: Het in de gemeente politiek behartigen van de belangen van de inwoners van de gemeente Leiden, onder andere doch niet uitsluitend op het gebied van parkeerbeleid, studentenhuisvesting en hangjongeren. In het bijzonder zet Partij Sleutelstad zich in voor het bevorderen van burgerzeggenschap op de Leidse politiek.

Hoofdlijnen beleidsplan:

Partij Sleutelstad, opgericht in 2009, is een politieke vereniging die actief is in de lokale politiek van de gemeente Leiden. De partij heeft op dit moment één zetel in de gemeenteraad en komt op voor alle inwoners van Leiden, ongeacht hun geslacht, geaardheid, afkomst, etniciteit en religie. Primair speerpunt van Partij Sleutelstad is het bevorderen van de zeggenschap van burgers in de Leidse politiek. Bij het bedrijven van politiek zijn sociaal, duurzaam en veilig de kernbegrippen. De uitgangspunten van de partij zijn vastgelegd in een beginstelverklaring.

Doelstelling en strategie:

Partij Sleutelstad probeert haar doelen te bereiken door:

  • het laten verkiezen van een voldoende aantal volksvertegenwoordigers om de door de partij gewenste veranderingen in beleid te kunnen omzetten;
  • het verwerven van politieke steun voor de door de partij gewenste veranderingen;
  • het invoeren van participatie-instrumenten waarmee burgerzeggenschap vorm en inhoud wordt gegeven en waarmee politieke ongelijkheid wordt bestreden.

De activiteiten van de partij waarmee zij haar doelstellingen wil bereiken, worden in de termijn van dit beleidsplan primair uitgevoerd door de zeskoppige gemeenteraadsfractie. De fractie betrekt leden en geïnteresseerde burgers bij het werk van de fractie door de instelling van werkgroepen. De werkgroepen hebben tot taak om de (duo-)raadsleden van de partij te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Thans zijn er werkgroepen gevormd op de beleidsterreinen energietransitie en duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling en onderwijs & samenleving. Het is de bedoeling om ook voor de andere beleidsterreinen werkgroepen te vormen.

Een overzicht van alle activiteiten treft u in het beleidsplan.

Financiën

Een overzicht van de financiën van de vereniging, een jaarrekening met daarin een balans en een resultatenrekening, wordt jaarlijks na afloop van het boekjaar door het bestuur opgesteld. De door de algemene ledenvergadering vastgestelde jaarrekeningen van de afgelopen jaren zijn als download beschikbaar op de website van de partij (zie hieronder).

De vereniging verwerft inkomsten uit door leden afgedragen contributies en uit donaties van leden en sympathisanten. Donaties kunnen door donateurs worden ‘geoormerkt’ en zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Beheer en besteding van het vermogen:

Het vermogen van de vereniging wordt beheerd door het bestuur  en wordt uitsluitend aangewend ten behoeve van de doelstellingen van de organisatie. Voorafgaande aan het boekjaar legt het bestuur ter goedkeuring een begroting voor aan de Algemene Ledenvergadering en binnen zes maanden na afloop van het boekjaar legt zij verantwoording af over het beheer en de besteding van het vermogen. De Kascommissie houdt toezicht op de rechtmatigheid van uitgaven.

Het volledige beleidsplan kunt u hier lezen.

Hoofdlijnen activiteitenverslag (2018-heden):

  • Deelname aan de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022, bekroond met drie zetels in de gemeenteraad.
  • Organisatie van verschillende politieke activiteiten voor leden en niet-leden, zoals Politiek Café’s.
  • Ondersteunen van het referendumverzoek over het nieuwbouwproject LEAD en Roomburgerpark.
  • Onderhouden van deze website en sociale mediakanalen (Facebook, Twitter).

Samenstelling bestuur:

  • Tjitse Damsma (Voorzitter)
  • Edgar van Lokven (Secretaris)
  • Patty Verkuylen (Penningmeester)

Beloningenbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording:

Belangrijke documenten: