Giften- en Afdrachtenreglement

Giften- en Afdrachtenreglement Politieke Vereniging PS

Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Politieke Vereniging PS (Partij Sleutelstad) op 27 september 2021. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten van de vereniging en regelt de toelaatbaarheid van giften aan de partij en personen, alsmede de afdrachtregeling van wethouders en raadsleden aan de partij.

Artikel 1. Algemene bepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. wet financiering politieke partijen: de wet houdende regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen);
 2. Vereniging, dan wel de partij: De Politieke Vereniging PS (Partij Sleutelstad);
 3. Fractiestichting: de Stichting Fractie Partij Sleutelstad;
 4. Statuten: De statuten van de Vereniging;
 5. Algemene Ledenvergadering, dan wel ALV: De algemene vergadering van de Vereniging;
 6. Bestuur: Het bestuur van de Vereniging;
 7. Kascommissie: de in artikel 14 van de statuten bedoelde commissie die belast is met de controle van de kas en jaarstukken. Leden van de kascommissie worden geacht in functie te zijn totdat de ALV een nieuwe commissie heeft benoemd.
 8. Fractie: de leden die in de Gemeenteraad Leiden zijn verkozen op een kandidatenlijst die ingediend is namens de vereniging, alsmede de leden die als duo-raadslid van Partij Sleutelstad zijn benoemd, alsmede anderen die krachtens de Statuten van de vereniging Fractie Partij Sleutelstad aangewezen zijn als lid van de fractie;
 9. Raadslid: een lid van de Raad van de gemeente Leiden;
 10. Duo-raadslid: een duo-lid van de Raad van de gemeente Leiden;
 11. Gift: Iedere door de partij of natuurlijke persoon ontvangen materieel of immaterieel goed dat niet voortvloeit uit een verplichting of overeenkomst;
 12. Afdracht: Door dit reglement verplichte bijdrage zoals bedoeld in artikel 6.

 

Artikel 2: Status en inhoud reglement

 1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking en aanvulling op de Statuten voor wat betreft het ontvangen van giften, alsmede de afdrachtregeling voor raadsleden en bestuurders in het openbaar domein.
 2. Dit reglement is het in de wet financiering politieke partijen bedoelde giftenreglement.
 3. Dit reglement is ook van toepassing op de fractiestichting.
 4. Het bestuur, de afzonderlijke bestuursleden en de leden die namens de partij kandidaat voor of lid van de gemeenteraad van Leiden of wethouder of burgemeester zijn, zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
 5. Waar dit reglement strijdigheden bevat met de wet of de Statuten, prevaleert de wet, gevolgd door de Statuten.

 

Artikel 3. De toelaatbaarheid van giften

 1. De partij neemt giften aan van zowel natuurlijke personen als rechtspersonen;
 2. Anonieme giften en giften waarvan de juiste herkomst niet vast te stellen is, worden niet aangenomen indien deze groter zijn dan 150 euro;
 3. Giften die blijkbaar gedaan worden in de verwachting van economische of politieke begunstiging, worden niet aangenomen;
 4. Indien een derde van de bestuursleden, naar boven afgerond, van mening is dat het in het vorige lid bepaalde van toepassing is of een gift anderszins de onafhankelijkheid van de partij in geding brengt, wordt de betreffende gift niet aangenomen.
 5. Indien sprake is van twijfel of onenigheid over het aanvaarden van een gift, dan wordt eerst de kascommissie om advies gevraagd alvorens een besluit wordt genomen.

 

Artikel 4. Maximale omvang giften

 1. Voor de partij geldt geen beperking voor de hoogte van ontvangen giften;
 2. Het is individuele leden en kandidaten geplaatst op een kandidatenlijst in verband met de gemeenteraadsverkiezingen, niet toegestaan om in het kader van politieke activiteiten giften van meer dan €50,- te ontvangen, behoudens bij toestemming van het bestuur. Het bestuur geeft geen toestemming indien dit mogelijkerwijs de schijn van belangenverstrengeling oplevert.

 

Artikel 5. Verantwoording van ontvangen giften

 1. Het bestuur houdt een register van ontvangen giften bij. In dit register worden het bedrag, de datum en de naam en het adres van de gever geregistreerd.
 2. Het in het vorige lid bedoelde register is niet openbaar en slechts toegankelijk voor de leden van het bestuur en de kascommissie en personen die daartoe toestemming hebben verkregen van het bestuur.
 3. Giften van 4.500 euro of meer zullen conform de wet financiering politieke partijen in de jaarrekening openbaar gemaakt worden met de in het eerste lid genoemde gegevens.
 4. Het in het vorige lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op natuurlijke personen en rechtspersonen indien de som van giften in een jaar gelijk of hoger is dan het in het vorige lid genoemde bedrag.
 5. Het in het eerste tot derde lid bepaalde is eveneens van toepassing op goederen en diensten die aan de partij geschonken worden indien deze een geldelijke waarde van €50,- of hoger hebben.

 

Artikel 6: Afdrachten

 1. Leden die namens Partij Sleutelstad de functies van raadslid, wethouder of burgemeester bekleden zijn verplicht om een vast deel of percentage van de vergoeding c.q. het salaris die zij vanwege deze functie ontvangen aan de partij te schenken.
 2. De Algemene Ledenvergadering stelt de hoogte van de in het vorige lid bedoelde schenking vast. In dit besluit kan worden vastgesteld dat een bepaald deel voor de fractie is bestemd.
 3. De in het eerste lid bedoelde vergoeding is inclusief de vakantie- en eindejaarsuitkering, maar exclusief de onkostenvergoeding en de aanvullende toelages voor fractie- en commissievoorzitters en leden van de vertrouwenscommissie, werkgeverscommissie en andere bijzondere commissies van de gemeenteraad.
 4. Op de in het eerste lid bedoelde afdracht dat een lid verschuldigd is gedurende een verkiezingsjaar worden schenkingen door de betreffende persoon ten behoeve van de verkiezingscampagne in mindering gebracht.
 5. Een besluit tot het vaststellen of wijzigen van de hoogte van de in dit artikel bedoelde schenking dat wordt genomen na het vaststellen van de kandidatenlijst is pas van toepassing gedurende de volgende raadstermijn.
 6. De in dit artikel bedoelde bijdrage wordt overgemaakt op de bankrekening van de vereniging. De vereniging maakt het voor de fractie bestemde bedrag over naar de fractiestichting.
 7. Het bestuur kan in individuele gevallen geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen voor de afdrachtregeling.

 

Artikel 7: Slotbepalingen

 1. Dit reglement treedt in werking zodra het met twee derde meerderheid door de ALV is goedgekeurd.
 2. De integrale tekst van dit reglement wordt zo spoedig mogelijk na het vaststellen van dit reglement gepubliceerd op de website.