Energiepark: Meer betaalbare koop en passende bebouwing Reineveststeeg dankzij voorstellen Partij Sleutelstad

© BPD

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag ingestemd met twee voorstellen van Partij Sleutelstad bij het bestemmingsplan Energiepark. Langs de gehele Reineveststeeg moet met een zogenaamde setback-regel gewerkt worden zodat de nieuwbouw beter aansluit op de kleinere, monumentale woningen in de Reineveststeeg. Daarnaast heeft de raad het college de opdracht gegeven om in de onderhandelingen in te zetten op 20% betaalbare koop. Partij Sleutelstad heeft van harte ingestemd met het totale raadsvoorstel.

Er wordt al jaren gewerkt aan de plannen voor het gebied rondom de warmtecentrale van Uniper in het noorden van de Binnenstad (Noordvest). De participatie liep in eerste instantie slecht: de gemeente en onwikkelaars stonden lijnrecht tegenover bewoners en belanghebbenden met eigen ideeën voor het gebied. Hoewel de strubbelingen nooit helemaal zijn verdwenen, is de participatie aanzienlijk verbeterd, waarbij stakeholders via een nieuw opgezet participatieplatform actief zijn betrokken. Daaruit is een breed gedragen plan voortgekomen met 350 nieuwe woningen en ruimte voor makers en ambachten.

Betaalbare koop

Van de 350 woningen worden er 35% sociale huur en 40% middensegment. De ontwikkelaars hebben aangegeven binnen het middensegment vooral middeldure huur  willen realiseren. Gezien het grote tekort aan betaalbare koop – vorig jaar werden er zelfs 0 goedkope en middeldure koopwoningen toegevoegd – is het voor Partij Sleutelstad van belang dat er in het Energiepark ook middeldure koop wordt gerealiseerd. Samen met CDA en VVD hebben we daarom een motie ingediend die het college oproept om in de onderhandelingen in te zetten op 20% middenhuur en 20% middeldure koop.

Reineveststeeg

Daarnaast heeft Partij Sleutelstad aandacht gevraagd voor de bebouwing aan de Reineveststeeg. Naast de kleine, monumentale woningen aan de Reineveststeeg komt een bouwblok van 18 à 20 meter. Bewoners van het buurtje vinden het contrast te groot worden. Zij hebben de raad gevraagd om – net als elders in het gebied – een setback toe te voegen: Een lagere gevel aan de voorkant en een hogere gevel aan de achterkant. Dat zorgt voor een betere aansluiting op de laagbouw.

Partij Sleutelstad heeft zich de zorgen van de bewoners aangetrokken en heeft het initiatief genomen voor een amendement waarmee de ontwikkelaar verplicht wordt een setback toe te voegen. Het amendement werd mede ingediend door D66, CDA en ChristenUnie en unaniem aangenomen door de raad.

Overlast maatschappelijke opvang

Zorgen blijven er over overlast gerelateerd aan de maatschappelijke opvang (Nieuwe Energie). Die overlast is niet nieuw, maar de opvang krijgt nu ook een regio-functie. Bij de inrichting is hier echter niet altijd rekening mee gehouden. Zo is om esthetische redenen voor smalle steegjes in het gebied gekozen. Dat zal de (sociale) veiligheid vermoedelijk niet ten goede komen. Partij Sleutelstad blijft op dit vlak de vinger aan de pols houden en is voornemens binnenkort de inzet van het rode kaart-systeem door de Binnenvest te agenderen.