Partij Sleutelstad: Neem Parkeerzorgen Hoge Mors serieus

© Gemeente Leiden

Tegelijkertijd met de vervanging van het riool gaat de Hoge Mors ook boven de grond op de schop. De herinrichting heeft belangrijke gevolgen heeft voor wonen en mobiliteit. Onder bewoners staan grote zorgen over het verdwijnen van parkeerplaatsen, het versmallen van straten en verscheidene andere praktische zaken. Het participatietraject is met een valse start begonnen. Partij Sleutelstad heeft er in de commissie en raad op aangedrongen dat er voldoende parkeerplaatsen worden behouden, dat straten niet onnodig worden versmald en dat bewoners veel beter betrokken worden in de verdere participatie.

In de commissie en eerdere schriftelijke vragen heeft Partij Sleutelstad al harde noten gekraakt over de participatie. Afgezien van dat de uitnodigingen voor bijeenkomsten niet bij alle bewoners bezorgd waren, zijn de zorgen van bewoners onvoldoende serieus genomen. Praktische vragen als “hoeveel parkeerplaatsen verdwijnen er?” en “past mijn auto wel in een kleiner parkeervak” zijn afgedaan met verwijzingen naar formele regelingen en het Handboek Openbare Orde, zonder een inhoudelijk antwoord. In de commissie merkte duo-raadslid Thijs Vos op dat de participatie tot nu toe vooral een schoolvoorbeeld lijkt van wat er in Leiden mis gaat met participatie en dat in de participatie een ambtelijke systeemwereld botst met de belevenis van bewoners.

Uit schetsen die aan bewoners tijdens de participatie zijn voorgelegd blijkt dat een groot aantal parkeerplaatsen zal verdwijnen door de herinrichting. Bewoners schatten dat dit in sommige straten zelfs neerkomt op 30% à 40%. In diezelfde schetsen worden zowel de parkeervakken als straten versmald. In bijvoorbeeld de Parelstraat gaan de parkeervakken terug van 2,25 naar 1.80 meter en de straat van 5,10 naar 3,60 meter. Uit bezoek ter plaatse blijkt echter dat veel auto’s niet of nauwelijks in dergelijke vakken gaan passen, terwijl een dergelijke versmalling van straten praktisch neerkomt op eenrichtingsverkeer.

Vanavond bespreekt de gemeenteraad het kaderbesluit Hoge Mors, wat komende maanden verder zal worden uitgewerkt in een uitvoeringsbesluit. Partij Sleutelstad dient daarbij twee voorstellen in: een amendement waarmee in het kaderbesluit het uitgangspunt wordt opgenomen dat er voldoende parkeerplaatsen, passend bij de parkeerdruk en behoefte van bewoners, dienen te worden behouden en een motie die er bij het college op aandringt dat straten niet dusdanig worden versmald dat alleen eenrichtingsverkeer mogelijk is zonder dat er draagvlak voor is onder bewoners.

Toelichting: Partij Sleutelstad ontbreekt in het overzicht omdat fractievoorzitter Kersten door een technisch mankement zijn stem mondeling moest uitbrengen. Dat was vanzelfsprekend vóór de motie.