Actualisatie energietransitiebeleid: Partij Sleutelstad geeft aandachtspunten mee

De gemeenteraad sprak deze week in een verkennende sessie over de actualisatie van het energietransitie-beleid. Voortbouwend op de kernwaarden haalbaar, betaalbaar, duurzaam en burgerzeggenschap heeft Partij Sleutelstad een aantal concrete aandachtspunten meegegeven aan het stadsbestuur. Partij Sleutelstad wil dat de gemeenteraad over de actualisatie in gesprek gaat met deskundigen en initiatieven in de stad. Voornemen is om dit samen met andere partijen te initiëren.

De verkennende sessie vond in een andere opzet plaats dan normaal. Sinds dit jaar vergadert de raad niet meer in een cyclus van drie weken (commissie – commissie – raad), maar van weken. Daarbij is in de derde week gelegenheid voor verkennende en beeldvormende sessies – zonder dat hier direct een raadsbesluit aan gekoppeld is.

Tijdens de sessie werd een presentatie door het bureau CE Delft gegeven, waarin een doorrekening van de effecten van het huidige beleid werd toegelicht. Dit werd gevolgd door een inventarisatie van aandachtspunten die de partijen wilden meegeven. Het idee is dat deze landen in actualisatie van de uitvoeringsagenda, die later dit jaar aan de raad zal worden voorgelegd.

Isoleren, isoleren, isoleren

Naast de meer abstracte uitgangspunten (haalbaar, betaalbaar, duurzaam) heeft Partij Sleutelstad de volgende concrete aandachtspunten meegegeven:

  • Burgerberaad en referendum: Leidenaren moeten zowel aan de voorkant inspraak hebben op de keuzes die we gaan maken als daar ook het laatste woord over hebben. Partij Sleutelstad hecht daarom veel waarde aan het Burgerberaad dat over de energietransitie gehouden gaat worden. Vervolgens zou de uitkomst in een referendum moeten worden voorgelegd, zodat alle Leidenaren hier zeggenschap over hebben.
  • Isoleren, isoleren, isoleren: Partij Sleutelstad verwacht van het college veel meer ambitie om woningen te isoleren. Isoleren resulteert zowel in een lagere energierekening als een lagere CO2-uitstoot en is daarom hard nodig. Dat slechts 150 woningeigenaren worden geholpen is dan ook ruimschoots onvoldoende. Leiden zou een voorbeeld aan Amsterdam moeten nemen. In het bijzonder verdient de verduurzaming van VvE’s extra aandacht.
  • Elektriciteitsnet: Het elektriciteitsnet is een randvoorwaarde voor het slagen van de energietransitie, maar loopt juist volledig vast: Afgelopen week werd bekend dat het elektriciteitsnet ook in Leiden zijn maximale capaciteit heeft bereikt. Investeren in het elektriciteitsnet verdient dan ook prioriteit.
  • Lokale initiatieven en keuzevrijheid: Lokale initiatieven voor duurzame energie verdienen de voorkeur. Het initiatief van de wijkvereniging Houtkwartier verdient voor een eigen energienet spreekt op dat vlak tot de verbeelding en verdient steun van de gemeente. Megalomane projecten als de Warmtelinq doorkruisen juist de ontwikkeling van lokale, duurzame initiatieven. Partij Sleutelstad wil dat de gemeente geen dwang toepast.
  • Meetbaarheid: De raad kan alleen de juiste keuzes maken in de energietransitie als vaststaat hoeveel een maatregel kost en hoeveel CO2-uitstoot het vermindert. Juist op dat vlak baart de doorrekening van CE Delft zorgen: Over veel zaken zijn geen gegevens bekend. Daardoor kan de voortgang niet gemeten worden. Dit vergt serieuze verbetering.

Partij Sleutelstad kijkt in algemene zin met tevredenheid terug op de bijeenkomst. Het was goed om op deze manier te brainstormen over de energietransitie. Wat daarbij wel een doorn in het oog was, was de extreem late toezending van het onderzoeksrapport. Ook had Partij Sleutelstad liever gezien als ook deskundigen en initiatieven uit de stad deel hadden kunnen nemen aan dit gesprek. Samen met andere partijen wil Partij Sleutelstad alsnog zo’n sessie initiëren.