Partij Sleutelstad: Stel grenzen aan de “bezoekerseconomie” zodat leefbaarheid en woongenot Binnenstad geen kind van de rekening worden

© VidaXL
© VidaXL

Partij Sleutelstad heeft afgelopen donderdag tegen de “visie Bezoekerseconomie” gestemd. De komende jaren neemt het aantal toeristen en bezoekers in Leiden naar verwachting sterk toe wat een aantasting van de leefbaarheid en het woongenot van met name de Binnenstad oplevert. In dit beleidskader worden echter geen duidelijke en realistische kaders gesteld aan de groei van de “bezoekerseconomie”. Voorstellen van Partij Sleutelstad om bij te sturen werden weggestemd door de collegepartijen en de VVD.

Voor Partij Sleutelstad staat voorop dat leefbaarheid en levendigheid in balans dienen te zijn. Logischerwijs trekt Leiden veel bezoekers en toeristen die willen genieten van onze prachtige historische binnenstad, onze mooi singels en grachten en het Leidse winkelaanbod. Dat biedt veel kansen voor onze ondernemers en middenstanders en voor de werkgelegenheid in Leiden. Tegelijkertijd heeft het grote aantal bezoekers en toeristen ook grote negatieve gevolgen voor bewoners, zoals lawaaioverlast en drukte.

En daar gaat het fout: De leefbaarheid en het woongenot stond in onze ogen al in de periode voor Corona onder druk. Iets wat ook duidelijk naar voren komt in de enquête die de gemeente zelf heeft laten houden en de vele, doorwrochte inspraakreacties bij deze visie. De prognoses waren destijds dat het aantal bezoekers en toeristen de komende jaren sterk zou toenemen. Weliswaar zijn de aantallen door het Coronavirus juist sterk afgenomen, maar er is geen reden om aan te nemen dat deze groei zich niet alsnog gaat voordoen.

Wat betreft Partij Sleutelstad zijn er grenzen aan wat Leiden en de Binnenstad aankunnen aan aantallen toeristen en bezoekers. Een realistisch beleidskader is daarom broodnodig, maar wordt juist niet geboden door de visie die door het college is opgesteld. Hierin worden geen duidelijke kaders gesteld aan de groei en wordt de aantasting van de leefbaarheid en het woongenot voor een groot onder tafel geveegd, waarmee wordt voorgedaan alsof iedereen profiteert van deze groei. De teksten uit de visie wijken bovendien nogal af van de praktijk, waarin duidelijk wel op steeds verdere groei wordt gericht.

Met twee voorstellen heeft Partij Sleutelstad getracht bij te sturen. Allereerst door via een amendement een duidelijke grens te stellen aan de groei van de bezoekersaantallen. Er wordt niet gestreefd naar groei verder dan de aantallen in 2019. Daarmee wordt ruimte geboden voor herstel, maar tegelijkertijd op de rem getrapt om ongebreidelde groei te voorkomen.

Ten tweede hebben via een motie het college opgeroepen om nadrukkelijk te sturen op het garanderen van de leefbaarheid en het woongenot. Zo zou de gemeente en haar gesubsidieerde partners promotie en communicatie moeten afbouwen of stilzetten als de aantallen te sterk toenemen of er onredelijke overlast ontstaat. Al dan niet voor specifieke locaties, zoals bij de Vijfde Binnenvestgracht (waar het grote gebruik van het Singelpark zich vertaalt in overlast voor bewoners). Daarnaast zou de toeristenbelasting met de groei van het aantal bezoekers moeten meebewegen. In het uiterste geval zou aan een bezoekersmaximum zoals in Amsterdam gedacht kunnen worden.

Beide voorstellen zijn ondanks veel steun vanuit oppositiepartijen verworpen door de collegepartijen en de VVD. Dat geldt ook voor een motie die het college opriep om wijkverenigingen, en niet alleen gesubsidieerde belangenorganisaties, vanaf de start te betrekken bij participatie over toerisme. Partij Sleutelstad heeft daarom tegen dit onrealistische beleidskader gestemd.

Lees hier de spreekteksten van Thijs Vos in de commissie WM en Maarten Kersten in de gemeenteraad over de Visie Bezoekerseconomie.