Veiligheid

Veiligheid en de leefbaarheid van onze wijken zijn een groot goed. Gelukkig waarderen Leidenaren dit met een 7,4 resp. 7,5. Daarmee scoort Leiden beter dan de meeste andere grote gemeenten. Burgers zijn dus in het algemeen tevreden over de inspanningen die door de gemeente worden verricht om de stad leefbaar en veilig te houden.

Dat neemt niet weg dat er ook punten van zorg zijn en dat er zaken beter en anders moeten. Zo ervaren Leidenaren in vergelijking met bewoners in andere grote gemeenten, vaker overlast van rommel op straat, van dronken personen en van rondhangende jongeren. Ook ervaren veel Leidenaren overlast van bedelen in de binnenstad en het stationsgebied. Tussen fysieke verloedering en sociale overlast bestaat een duidelijke samenhang. Hoe meer er sprake is van fysieke verloedering (rommel op straat, bekladding van gebouwen, etc.) hoe vaker er sprake is van sociale overlast en omgekeerd.

Partij Sleutelstad pleit voor een steviger handhavingsbeleid, waarbij de politie en handhaving prominenter aanwezig zijn op straat en vaker en sneller ter plaatse zijn. Er wordt niet geschroomd om binnen de context van het strafrecht en de plaatselijke verordening handhavend en corrigerend op te treden. Indien burgers overlast ervaren, moet er meer gehandhaafd worden. Tegelijkertijd zetten we met positieve en belonende middelen proactief in op het voorkomen van overlast en overtredingen.

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën

Onze Standpunten

Meer blauw op straat

Wij willen dat de politie en gemeentelijke handhaving (Boa’s) meer zichtbaar zijn op straat. Ook ’s-avonds en in het weekend. Hulpdiensten dienen, in heel Leiden, altijd op tijd aanwezig te zijn. Indien buurtbewoners overlast ervaren, dan moet dit altijd serieus genomen worden en de aanwezigheid van politie en/of handhaving (tijdelijk) worden geïntensiveerd. Veelplegers worden extra in de gaten gehouden. Tevens dienen politie en handhaving zoveel mogelijk ontlast te worden van administratieve werkzaamheden.

Camera toezicht

Camera toezicht is een effectief middel bij terrorismebestrijding, het aanpakken van criminaliteit en voorkomen van overlast. Het vergroot de pakkans van fietsendieven en vandalen. Daar staat tegenover dat camera toezicht ook de privacy van onschuldige burgers aantast. Waar grote risico’s en/of veel overlast is, weegt voor ons het veiligheidsbelang zwaarder; elders is de wens van buurtbewoners doorslaggevend.

Duale benadering

Partij Sleutelstad is van mening dat de gemeente zich in het leefbaarheids- en veiligheidsbeleid moet laten leiden door een duale benadering: Naast corrigerende en handhavende middelen, dient de gemeente de bevolking met positieve aanpakken te stimuleren tot wenselijk gedrag. Voorbeelden van positieve aanpakken liggen op het terrein van educatie, voorlichting en beloning. De gemeente zorgt ervoor dat de openbare ruimte heel en schoon is.

Maatwerk

Leefbaarheids- en veiligheidsproblemen doen zich niet in gelijke mate in de stad voor. Het zijn vooral de sociaal zwakkere wijken en delen van de binnenstad rond het centraal station waar zich problemen voordoen. Leefbaarheids- en veiligheidsproblemen concentreren zich vooral in sociaal zwakke wijken en delen van de binnenstad rond het centraal station. Het ligt dan voor de hand om op het specifieke gebied gerichte maatwerkaanpakken te ontwikkelen.

Inzetten Omgevingswet tegen overlastgevende bedrijven

Partij Sleutelstad vindt het wenselijk dat de gemeente de invoering van de omgevingswet aangrijpt om de toelating van overlast gevende bedrijven en activiteiten in straten met hoofdzakelijk een woonbestemming te heroverwegen. Shisha lounges en coffeeshops bijvoorbeeld, waarvan de bezoekers overlast veroorzaken in omliggende straten door het gebruik van drugs en onverantwoord rijgedrag, horen niet in kinderrijke woonwijken te kunnen worden gevestigd.

Boa's en bewapening

PS vindt dat het geweldsmonopolie in principe bij de politie ligt. Door de structurele verwaarlozing van en bezuinigingen op het politieapparaat in de afgelopen decennia, worden echter regelmatig klassieke politietaken tegenwoordig door boa’s uitgevoerd. Boa’s komen daardoor vaak in gevaarlijke situaties terecht waarvoor zij niet goed zijn uitgerust. Daarom zijn wij niet per definitie tegen het bewapenen van boa’s met peperspray en/of wapenstok, mits getoetst op proportionaliteit. Het achterliggende probleem wordt hier echter niet mee opgelost: daarvoor is herwaardering van en investering in de politie nodig.

Vuurwerk

Vuurwerkoverlast en een al dan niet verbod zijn een terugkerende thema in de Leidse politiek. Enerzijds heeft het afsteken van vuurwerk tijdens oud en nieuw zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot veiligheidsrisico van hoge orde, naast dat het leidt tot ernstige milieuschade en erg belastend voor de gezondheid van veel kwetsbare bewoners en dieren is. Anderzijds is het afsteken van vuurwerk een historische Nederlandse traditie, die door veel Leidenaren gekoesterd wordt. Ook is de handhaving van een vuurwerkverbod lastig. Partij Sleutelstad vindt dat de burger hier het laatste woord over moet hebben door middel van een referendum. Naast toestaan en een volledig verbod, dienen daarbij ook tussenopties voorgelegd te worden.

Bedelverbod

Bedelen wordt door veel Leidenaren als overlastgevend ervaren. Met name in het stationsgebied en de binnenstad is dit een issue. Leiden had voorheen enkel een verbod op hinderlijk bedelen, maar dit bleek in de praktijk lastig te handhaven. Wij zijn daarom voorstander van een geheel verbod op locaties waar veel bedeloverlast wordt ervaren. Het heeft daarbij wel onze voorkeur dat de gemeente bij overtreding inzet op begeleiding naar de juiste sociale instanties.

Drugsvrije zones rond scholen

Partij Sleutelstad is voorstander van drugsvrije zones rond in ieder geval scholen. In deze zones komt extra politie- en handhavingsinzet tegen drugshandel en -overlast met onder andere structurele controles. In andere gemeentes is gebleken dat met een dergelijke aanpak drugsoverlast afnam.

Gereguleerde wietteelt

Partij Sleutelstad is voorstander van het reguleren en decriminaliseren van wiet. Door een gesloten coffeeshopketen worden criminaliteit en volksgezondheidsrisico’s teruggedrongen. Wij willen dat Leiden hier in aansluiting bij andere gemeentes op aandringt bij de rijksoverheid. Het vanuit de rijksoverheid geïnitieerde experiment in tien gemeentes met gereguleerde wietteelt heeft echter niet onze goedkeuring. Hieraan zitten teveel haken en ogen, waardoor het experiment al bij aanvang gedoemd is te mislukken. Leiden dient hier niet aan mee te doen.

Onze Successen:

In november 2019 heeft de gemeenteraad een amendement dat wij samen met VVD, CDA en D66 hebben ingediend aangenomen, dat het bedelverbod in Leiden uitbreid. Tot nu toe was er in Leiden enkel een verbod op “hinderlijk bedelen.” Dat was echter in de praktijk nauwelijks handhaafbaar en bedelen was dan ook aan de orde van de dag in delen van de binnenstad en het stationsgebied. Tot ergernis van veel Leidenaren, bezoekers en ondernemers. Met het amendement wordt bedelen in het geheel verboden op door het college aangewezen gebieden.