Partij Sleutelstad met gemengde gevoelens akkoord met verzamelamendement

Partij Sleutelstad heeft na lang onderling beraad besloten om akkoord te gaan met een verzamelamendement waarmee bij de begroting een incidentele meevaller van 3 miljoen is verdeeld. In dit compromis zijn voor ons belangrijke voorstellen op het vlak van veiligheid opgenomen, maar we blijven er moeite mee houden dat in een tijd waarin veel Leidenaren moeten besparen om het einde van de maand te halen er veel geld wordt uitgetrokken die niet direct prioriteit zouden moeten zijn.

Bij het sluiten van het coalitieakkoord is door de vier coalitiepartijen besloten om 3 miljoen euro apart te houden waaraan de raad zelf een bestemming kan geven. Vanuit de oppositie zijn er tijdens deze de begrotingsdebatten veel voorstellen gedaan voor besteding van ‘de 3 miljoen’. Zo ook door Partij Sleutelstad. Wij hebben voorgesteld om met deze meevaller de afvalstoffen- en rioolheffing niet te verhogen in 2023 (1,7 miljoen), voor het tegengaan van de ondermijnende criminaliteit (2x €79.000), het verlengen van de jeugdaanpak in de Stevenshof (2x €80.000) en aanvankelijk ook het aanpakken van malafide verhuur.* Alle tien partijen gezamenlijk hadden bijna 5 miljoen aan plannen voorgesteld. Veel meer dan dat er geld beschikbaar was.

Op initiatief van de fractievoorzitters van de grootste coalitie- (GroenLinks) en oppositiepartij (VVD) heeft dinsdag 8 november een overleg tussen de fractievoorzitters van alle partijen over de besteding van ‘de 3 miljoen’ plaatsgevonden. Dat heeft er toe geleid dat over de meevaller een compromis is gesloten, dat vervolgens in een gezamenlijk verzamelamendement is gegoten.

Het verzamelamendement bestaat uit 20 voorstellen en telt op tot 2,4 miljoen. Hier zitten voorstellen van alle oppositiepartijen in. Vanuit Partij Sleutelstad zijn de amendementen Meer geld voor de strijd tegen ondermijning (2x €79.000,-) en de Stedelijke Jeugdaanpak (1x €80.000,-) opgenomen. Een samenvatting van alle voorstellen is hier te vinden.

Fractievoorzitter Thijs Vos: “Partij Sleutelstad heeft moeite met dit compromis. In een tijd dat zoveel Leidenaren fors moeten besparen om het einde van de maand te halen zouden we scherp moeten kijken naar waar we wel en niet belastinggeld aan uitgeven. In het compromis wordt de meevaller vooral uitgegeven aan economische en progressieve ambities. Dat zijn op zich grotendeels mooie plannen, maar in deze tijd zou de prioriteit moeten gaan naar bestaanszekerheid, leefbaarheid en veiligheid. Voor Partij Sleutelstad is het daarmee een pijnlijk compromis.

Daarbij komt ook dat we ons afvragen of met een aantal van de opgenomen voorstellen wel het doel wordt bereikt wat beoogd wordt. Ook bij een deel van de – voor ons belangrijke – ‘sociale component’ van het compromis vragen we dat af.

Daarnaast heeft het onze sterke voorkeur dat over de besteding van belastinggeld in de openbaarheid wordt besloten en op de plaats waar dat hoort: de gemeenteraad en raadscommissies. Nu is door de fractievoorzitters in de beslotenheid een voorschot genomen op de besluitvorming. Daarmee wordt op transparantie en publieke verantwoording ingeboet.

Tegelijkertijd is Partij Sleutelstad erg blij met de voorstellen op het vlak van veiligheid en sociaal domein (o.a. opvang van dakloze jongeren, de bijdrage aan de voedselbank)  die het compromis hebben behaald. Buiten het verzamelamendement zou de kans groot zijn dat deze zouden sneuvelen. Daarnaast hebben we de collegiale en oprechte opstelling van alle fracties, het college en de ambtelijke ondersteuning bij dit proces erg gewaardeerd.”

Uiteindelijk hebben we besloten om toch akkoord te gaan met verzamelamendement. Daarbij speelde ook de pragmatische overweging een rol dat er sowieso een meerderheid was voor het verzamelamendement en dat het niet steunen van het compromis er hooguit toe zou leiden dat onze eigen voorstellen afgewezen zouden worden.

Het verzamelamendement werd op donderdag 10 november bij de begroting ingediend. Partij Sleutelstad heeft diezelfde vergadering voorstellen ingediend om de lokale lasten niet te verhogen, massaal woningen te isoleren voor een lagere energierekening en om de bezuiniging op de collectieve zorgverzekering terug te draaien.

 

*) Dit plan hebben we ingetrokken omdat het college binnenkort zelf nog met een voorstel komt over de capaciteit van het team Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving.