Update over de formatie: Partij Sleutelstad op gesprek bij de formateur

Achter de schermen wordt op dit moment naar verluid voortvarend onderhandeld over een nieuwe coalitie door GroenLinks, D66, PvdA en CDA. Hoewel Partij Sleutelstad niet aan de onderhandelingstafel zit, is Partij Sleutelstad net als de andere partijen wel uitgenodigd voor een gesprek met de formateur Gerdo van Groothorst over de grootse vraagstukken in Leiden.

Het gesprek vond op vrijdagmiddag 6 mei plaats en vond met twee fracties tegelijkertijd plaats. Namens Partij Sleutelstad waren fractievoorzitter Thijs Vos en raadslid Famke Güler aanwezig. Studenten voor Leiden was als tweede partij bij het gesprek aanwezig.

Door Partij Sleutelstad is ingebracht dat er twee overkoepelende uitdagingen zijn waar het nieuwe college met een antwoord voor moet komen: de groeiende kloof tussen Leidenaren en de gemeente én de bestaanszekerheid die voor steeds meer Leiden in het gedrang komt, door onder andere de hoge energiekosten, huren en huizenprijzen, de bezuinigingen op het sociaal domein en de enorme lastenverhogingen door het vorige college, maar ook de (verkeers)veiligheid en leefbaarheid van wijken.

Vervolgens zijn door Vos en Güler vier concretere vraagstukken en oplossingsrichtingen meegegeven:

  • Inspraak en zeggenschap: Leidenaren voelen zich niet goed vertegenwoordigd, en worden dat ook niet, in de Leidse politiek. Dat geldt in het bijzonder voor praktisch geschoolden. De afgelopen jaren is er voortdurend te weinig gedaan met de inbreng van bewoners in participatietrajecten. Het nieuwe college zou bewoners en andere belanghebbenden vanaf de voorkant actief moeten betrekken, met reële ruimte om invloed uit te oefenen, en Leidenaren laagdrempeliger het laatste woord geven over besluiten via referenda en volksinitiatieven.
  • Sociaal domein: De afgelopen jaren is miljoenen euro’s bezuinigd op het sociaal domein, terwijl er wel een investeringsagenda van meer dan één miljard op de stad is losgelaten. Door budgetplafonds kampen kwetsbare jongeren met veels te lange wachtlijsten in de jeugdzorg. Het nieuwe college zou de bezuinigingen, zoals op de collectieve zorgverzekering, tegemoetkoming chronisch zieken en minimabeleid, zoveel mogelijk moeten terugdringen en van budgetplafonds moeten afstappen.
  • Betaalbaar wonen: Voor gewone Leidenaren is het door de exorbitante prijzen van koopwoningen en in de vrije sector en de enorme wachtlijsten in de sociale huur bijna onmogelijk geworden om een passende en betaalbare woning te vinden. PS heeft aangegeven dat bij nieuwbouwprojecten voldoende woningen ten minste 30% sociale huur moet zijn en daarbovenop voldoende middenhuur en betaalbare koopwoningen, dat sociale huurwoningen langer sociaal moeten blijven en dat werk gemaakt moet worden van de zelfbewoningsplicht en een streng verkameringsbeleid zodat woningen niet onttrokken worden van de woningmarkt.
  • Leefbare en veilige buurten: De leefbaarheid en (verkeers)veiligheid van Leiden is van groot belang. Partij Sleutelstad heeft de collegepartijen meegegeven dat de capaciteit van de Leidse BOA’s verhoogd moet worden en dat er structureel meer geld moet naar de Leidse aanpak van de ondermijnende criminaliteit.
  • Een eerlijke energietransitie: Bij de transitie naar de schone energie dienen haalbaarheid en betaalbaarheid randvoorwaarden te zijn waaraan oplossingen worden getoetst.

Naast bovenstaande thema’s is ook gesproken over de bestuurscultuur, de verhouding tussen coalitie en oppositiepartijen en enkele zaken van praktische aard. Partij Sleutelstad heeft ten slotte ingebracht dat de gang van zaken rond het ingetrokken (concept-)participatierapport alsnog opgehelderd moet worden en de wens meegegeven dat er na afloop een gezamenlijke evaluatie komt van het formatieproces.

Het gesprek met de formateur en Studenten voor Leiden (die uiteraard hun eigen aandachtspunten hadden) verliep in goed sfeer. De rode draad uit de inbreng van de niet-onderhandelende partijen wordt teruggekoppeld aan de onderhandelende partijen. Naar verwachting komen zij in begin juni naar buiten met een akkoord. Het wordt dan duidelijk in hoeverre de nieuwe coalitiepartijen iets hebben gedaan met de inbreng van Partij Sleutelstad en de andere oppositiepartijen.