Bestuur & Overheid

Partij Sleutelstad staat voor betrouwbaar, open en democratisch bestuur en een lokale overheid die efficiënt en dienstbaar is aan de Leidse burger (en niet andersom). Wij willen bureaucratie en verstarring binnen de overheid voorkomen en de afstand tussen burgers en bestuur verkleinen.

De gemeente dient controleerbaar door en verantwoorbaar aan de Leidse burger te zijn. De lokale overheid dient transparanter te werken en informatie meer inzichtelijk te maken. Door democratische vernieuwing, waaronder directe verkiezing van de uitvoerende macht (via een gekozen formateur of burgemeester), moet de invloed van en verantwoording aan de burger worden vergroot.

Het Leidse ambtenarenapparaat dient hoogstand en efficiënt te zijn, maar tegelijkertijd ook sober en benaderbaar. Klantvriendelijkheid dient een vanzelfsprekendheid te zijn.

Duo-Raadslid

 

Commissie:

Leefbaarheid & Bereikbaarheid,

Commissie voor de Rekeningen

Fractievoorzitter

 

Commissie:

Stedelijke Ontwikkeling

Onze standpunten

Burgerzeggenschap en Democratische Vernieuwing

Partij Sleutelstad is de partij voor burgerzeggenschap en nieuwe democratie. Dit dient leidend te zijn binnen het Leidse stadsbestuur en de lokale politiek. U leest alles over onze plannen voor en standpunten over democratische vernieuwing op de themapagina Nieuwe Democratie.

Efficiënt en sober ambtenarenapparaat

Partij Sleutelstad wil de efficiëntie van het ambtenarenapparaat vergroten door enerzijds te investeren in scholing, ontplooiing en betere arbeidsvoorwaarden en anderzijds de organisatie te herindelen en waar nodig af te slanken. Het uitbesteden van taken aan dure consultants perken we sterk in en gouden handdrukken en overgenereuze arbeidsvoorwaarden (luxe schoenen) brengen we een halt toe.

Conflictmakelaar

Leiden is jaarlijks 1,5 miljoen kwijt aan externe juridische kosten en bijstand. Daarom wil Partij Sleutelstad een onafhankelijke conflictbemiddelaar ("conflictmakelaar") in en aanstellen om in een vroeg stadium bij conflicten tussen de gemeente en burgers/bedrijven te bemiddelen. Hiermee kan de gemeente jaarlijks honderdduizenden, mogelijk een miljoen, euro's besparen en lange, hoogoplopende procedures voorkomen.

Geen nieuw, duur ambtenarenkantoor

Partij Sleutelstad is tegen de verhuizing van de gemeente naar een nieuw, duur ambtenarenkantoor in het Level-complex in het stationsgebied. De jaarlijkse huur- en verbouwkosten zijn peperduur; wij kiezen daarom voor behoud van de huidige locaties: dat is goedkoper en duurzamer.

Stadhuis: behoud publieksbalies, sobere renovatie

Het stadhuis vervult een centrale en historische functie in de stad. Het is een perfecte en vertrouwde locatie voor contact tussen overheid en burgers en locatie voor betekenisvolle momenten (geboorteaangifte, bruiloften). De publieksbalies balies dienen daarom open te blijven. Daarnaast bepleiten wij een sobere verbouwing.

Open data en transparant bestuur

Partij Sleutelstad staat voor open en transparant bestuur. Data van de overheid worden zo veel mogelijk inzichtelijk en als open data beschikbaar gemaakt. Met WOB-verzoeken van burgers en journalisten wordt ontspannen omgegaan.

Right to Challenge

Partij Sleutelstad is voorstander van het zogenaamde Right to Challenge: burgers en maatschappelijke organisaties die een overheidstaak beter, efficiënter of goedkoper kunnen uitvoeren, krijgen het recht om deze taak van de gemeente over te nemen.

Regionale en internationale samenwerking

Partij Sleutelstad is in beginsel voorstander van het bevorderen van intergemeentelijke, regionale en internationale samenwerking in bijvoorbeeld economische samenwerkingsverbanden en stedenbanden, mits de (financiële) baten en lasten voor Leiden niet negatief uitpakken en het democratisch tekort en bestuurlijke drukte niet verder worden vergroot.

Fusie in de Regio

Met een fusie van Leiden en regiogemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude kunnen kosten overheidstaken efficiënter worden uitgevoerd, kosten worden bespaard en bestuurlijke drukte worden ingeperkt. Veel onderwerpen eindigen bovendien niet bij de gemeentegrens. Partij Sleutelstad is daarom voorstander van een fusie. Uiteraard moeten burgers hierover het laatste woord hebben door middel van een referendum.

Onze Successen:

Op 21 mei 2018 heeft de gemeenteraad een motie van Partij Sleutelstad aangenomen die het college oproept om de publieksbalies in het stadhuis te behouden. Het stadhuis is een centrale, historische en prachtige locatie in Leiden waar Leidenaren terecht kunnen voor de geboorteaangifte, paspoortuitgifte en doorgeven van publieksfuncties. Dankzij onze motie blijft deze publieksfunctie nu behouden in het stadhuis.

Update: Helaas heeft het college inmiddels ondanks eerdere toezegging besloten de motie niet uit te voeren.

Ons Werk:

Aan dit onderdeel wordt gewerkt.

Overleg met wethouder Dirkse en deskundigen over PS-voorstel instellen conflictmakelaar

Op 7 mei wordt naar aanleiding van het voorstel van Partij Sleutelstad tijdens een speciale zitting van de raadscommissie Werk & Middelen een overleg met wethouder Paul Dirkse en de juridische afdeling van de gemeente over het instellen van een onafhankelijke “conflictmakelaar.” Partij Sleutelstad stelt voor om bij, liefst vóór, langslepende conflicten, zoals de gemeente die nu vele kent, een onafhankelijke conflictbemiddelaar in en aan te stellen. De gemeente Leiden heeft in 2016 en 2017 rond de 1,5 miljoen euro uitgegeven aan alleen al externe juridische kosten en bijstand. Dat zou door zo’n mediator met zeker een miljoen per jaar kunnen worden teruggebracht. Bij het college en andere partijen bestond hier grote interesse voor.

Lees verder »

Brede interesse voor PS-voorstel instellen conflictmakelaar

Partij Sleutelstad heeft tijdens de raadsvergadering op 13 november een motie ingesteld over het instellen van een onafhankelijke conflictmakelaar. Partij Sleutelstad verwacht dat hiermee veel conflicten tussen burgers en de gemeente door bemiddeling in de kiem kunnen worden gesmoord en jaarlijkse honderdduizenden euro’s kunnen worden bespaard. Bij de andere partijen bestond grote interesse in dit voorstel. Komend jaar zal hier een apart overleg over worden gehouden.

Lees verder »