Nieuwe Democratie

Partij Sleutelstad wil Leidenaren veel meer zeggenschap geven in de politiek en in hun buurt. Burgers moeten zowel aan het begin betrokken worden bij gemeentelijke plannen, als het laatste woord daarover hebben. Daarom zijn wij voorstander van invoering van directe democratie (referendum en volksinitiatief) en ruim baan voor burgerparticipatie.

Meer burgerzeggenschap vereist ook een andere mentaliteit van politici en ambtenaren: zij moeten veel meer de samenleving als leidraad nemen en de kennis, kunde en ervaring van inwoners benutten.

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën

Onze Standpunten

Politiek van onderop

Inwoners staan aan de basis van onze politiek. Wij willen zoveel mogelijk op straat-niveau werken. Daarom gaan wij vaak de stad in en houden wij wekelijks een spreekuur in de buurt.

Referendum

Partij Sleutelstad is voorstander van regelmatige stads- en buurtreferenda met burgervriendelijke spelregels en lagere drempels. Hiermee krijgen inwoners zeggenschap over concrete onderwerpen. ​

Volksinitiatief

Partij Sleutelstad wil het Volksinitiatief in Leiden invoeren. Hiermee kunnen burgers een eigen voorstel voorleggen aan de gemeenteraad en bij (gedeeltelijke) een referendum hierover afdwingen.

Participatie- en inspraak

Betrokken burgers moeten vanaf het begin betrokken worden bij het vormgeven van beleid, vooral bij zaken in de directe leefomgeving (zoals bouwprojecten). Naast de traditionele participatieprocessen, wil Partij Sleutelstad ook inzetten op digitale participatievormen (e-tools).

Burgerinitiatieven omarmen

Steeds meer burgers nemen in hun buurt maatschappelijke initiatieven die een meerwaarde zijn voor de samenleving, zoals een buurtzorgcoöperatie of alternatieve energievoorziening. Wij willen dat de gemeente zulke initiatieven omarmd en - waar nodig - ondersteunt. Bijvoorbeeld door invoering van Right to Challenge en andere buurtrechten.

Frequente peilingen

​​De gemeente moet veel vaker peilen hoe de bevolking denkt over onderwerpen die in de politiek besproken worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door digitale stemmingen op de gemeentewebsite of via het LeidenPanel en stadsenquêtes.

Herinvoering wijkraden

​Partij Sleutelstad is voorstander van herinvoering van de wijkraden. Zij hebben een belangrijke rol in het vertolken van de belangen en wensen van de wijk.

Gekozen burgemeester

Partij Sleutelstad is voorstander van een rechtstreeks door de burgers gekozen burgemeester. Door landelijke regelgeving is dit helaas nog niet mogelijk. Zodra dit veranderd, zullen wij in actie komen.

In de tussentijd zetten wij in op meer burgerinspraak op de profielschets en meer transparantie bij de benoemingsprocedure.

Onze Successen:

Op 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad drie amendementen van Partij Sleutelstad en D66 op de nieuwe Participatie en – Inspraakverordening met brede steun aangenomen. Dezen waren het initiatief van de Werkgroep Nieuwe Democratie (WND) van Partij Sleutelstad en maken de participatieverordening burgervriendelijker.

Het eerste amendement zorgt ervoor dat het agendavormende burgerinitiatief behouden blijft. Initiatieven van burgers worden nu altijd geagendeerd in de raad, die daar het laatste woord over heeft. Het tweede amendement zorgt ervoor dat de ingeburgerde term burgerinitiatief blijft behouden i.p.v. de verwarrende term publieksinitiatief. Het derde amendement vergroot de transparantie bij burgerinitiatieven in de vorm van een publiek register.

Lees hier meer.

Al sinds 2018 brengt Partij Sleutelstad bij het college de innovatieve en succesvolle inzet van e-tools onder de aandacht. Met succes! Ons lobbywerk heeft ertoe geleid dat de gemeente dit jaar (2020) het digitale participatie-instrument doemee.leiden.nl heeft geïntroduceerd, waarmee burgers laagdrempelig input kunnen geven op plannen en nieuw beleid.

Ons Werk:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print