Cultuur

Aan de inhoud van deze pagina wordt op dit moment gewerkt. Keer op een later moment terug. In de tussentijd kunt u ons verkiezingsprogramma hier raadplegen.)

Fractievoorzitter

 

Commissie:

Stedelijke Ontwikkeling

Duo-Raadslid

 

Commissie:

Onderwijs & Samenleving

Onze standpunten

Klimaatneutraliteit

Partij Sleutelstad onderschrijft de doelstellingen van het klimaatverdrag waarin is vastgelegd dat burgers en bedrijven in Leiden in 2050 klimaatneutraal zullen produceren en consumeren. Wij willen dat burgers en bedrijven zo goed mogelijk worden betrokken bij de besluitvorming over klimaatneutraliteit.

Inspraak en meedenken

De ontwikkeling van beleid voor de energietransitie is tot op heden vooral het domein van bestuurders, ambtenaren en experts. Wij vinden dat de lokale overheid zich meer moet inspannen om gewone Leidenaren bij de opgave te betrekken.

Referendum

In de Regionale Energie Strategie (RES) spreken de gemeenten in de regio Holland-Rijnland af hoe zij de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar klimaat neutrale energieopwekking en gebruik gaan uitvoeren. Wanneer Leidenaren of maatschappelijke organisaties over de RES een referendum willen organiseren dan zullen wij hen van harte ondersteunen.

Lokaal en kleinschalig

Partij Sleutelstad vindt het belangrijk dat de gemeente in de energietransitie voldoende ruimte biedt aan lokale en kleinschalige initiatieven van burgers en bedrijven. Denk daarbij aan energieopwekking door het benutten van aquathermie en geothermie.

Behoud landschappelijke waarden

De bollenstreek ten westen en het veenweidegebied ten oosten van Leiden zijn historisch nauw met de stad verbonden en vormen unieke en voor de regio kenmerkende landschappen. Wij zijn van mening dat de gemeente zich moet inzetten voor het behoud van natuur en biodiversiteit in deze landschappen. Dat betekent dat er wat betreft Partij Sleutelstad geen ruimte is voor grootschalige weides met zonnepanelen en windmolenparken.

Evenwichtige verdeling van kosten

De energietransitie brengt onvermijdelijke kosten met zich mee voor burgers en bedrijven. Partij Sleutelstad is van mening dat de gemeente zich maximaal moet inspannen om het beginsel van woonlastenneutraliteit, zoals afgesproken in landelijke klimaatakkoord, waar te maken voor Leidse huishoudens.

Ons Werk:

Aan dit onderdeel wordt op dit moment gewerkt.

Aan dit onderdeel wordt op dit moment gewerkt.

Pamflet: De Leidse Zomer!

Maandag 25 mei is het pamflet De Leidse Zomer gelanceerd. Het pamflet is gezamenlijk door zes Leidse partijen opgesteld en roept op tot een levende én verantwoorde zomer met veel bruisende activiteiten die op gepaste wijze wel kunnen. Uitgangspunt moet zijn wat met aanpassingen wel kan en niet wat niet. Daarmee ondersteunen we tevens onze zwaar door de Coronacrisis getroffen ondernemers. Partij Sleutelstad draagt hier uiteraard met veel enthousiasme aan bij.

Lees verder »