Cultuur

Leiden is de geboorteplaats van wereldberoemde zeventiende -eeuwse schilders zoals Rembrandt van Rijn, Jan Steen en Gerard Dou. In het begin van de twintigste eeuw is de stad de bakermat van de kunstbeweging De Stijl waarin Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld aansprekende namen zijn. In diezelfde periode ontwerpt en realiseert de plaatsvervangend directeur gemeentewerken van Leiden, Willem Dudok, zijn eerste gebouwen en bruggen voor de stad. Onder meer het Bonaventura College, de Sint Jansbrug over de Oude Rijn, het gebouw aan de Witte Singel waarin nu het Kantongerecht is gevestigd en de voormalige basisschool aan de Stadhouderslaan zijn van zijn hand.

Hoe rijk de culturele geschiedenis van Leiden ook is; van bijvoorbeeld Rembrandt is niet één schilderij in Leiden te bezichtigen. Het roept de vraag op of de gemeente haar cultureel erfgoed wel op waarde weet te schatten. Ook hedendaagse Leidse kunst is al snel het spreekwoordelijke kind van de rekening wanneer de gemeente zich genoodzaakt ziet te bezuinigen op haar uitgaven.

Partij Sleutelstad is van mening dat kunst en cultuur de samenleving verrijken en dat de waarde ervan niet slechts in geldelijke eenheden is uit te drukken. Kunst en cultuur bevorderen de sociale cohesie en stimuleren het creatief talent. Kunst en cultuur is van iedereen en is daarom een publieke zaak.

Onze standpunten

Amateurkunst

Ongeveer 40% van alle inwoners van Leiden beoefent een vorm van amateurkunst. Er zijn tal van koren, dansgroepen en toneelgezelschappen in de stad. Daarnaast zijn er ook duizenden Leidenaren individueel actief met zingen, musiceren en schilderen. Partij Sleutelstad erkent de waarde van de amateurkunst voor de stad en is van mening dat de gemeente de amateurkunst via het Centrum voor Amateurkunst Leiden ruimhartig moet ondersteunen.

Broedplaatsen

Voor de ontwikkeling van het cultureel en maatschappelijk klimaat in de stad is het van belang dat er ruimte is voor broedplaatsen. Broedplaatsen zijn voor creatieve bewoners plekken waar zij betaalbare atelier- en werkruimte vinden en waar zij sociale contacten kunnen opdoen. Voor de gemeente zijn broedplaatsen aanjagers van opwaardering en herleving van wijken. Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente de initiatiefnemers van broedplaatsen ruimhartig moet ondersteunen en waar nodig moet faciliteren.

Cultuurnota

In de Leidse cultuurnota ‘De kracht voor cultuur’ is veel aandacht en vooral veel financiering voor de grote culturele instellingen in de stad zoals de Leidse Schouwburg en De Lakenhal. Leiden mag met recht trots zijn op de kwaliteit en de diversiteit van dit cultureel aanbod. Partij Sleutelstad steunt het beleid dat tot doel heeft om het cultureel aanbod toegankelijker te maken voor specifieke doelgroepen in de samenleving zoals de zorgsector, jongeren en bewoners in kansarme wijken. Wat betreft Partij Sleutelstad speelt het Leidse PS Theater daarbij een centrale rol.

Lucas van Leyden-fonds

Partij Sleutelstad is mede-indiener van een, inmiddels aangenomen, motie waarin het college wordt opgeroepen om het Lucas van Leyden-fonds op te dragen om beschikbare financiële middelen in te zetten voor door Leidse kunstenaars gemaakte beeldende kunst in de openbare ruimte. Met deze motie geven wij inhoud aan de opvatting dat kunst een publieke zaak is en steunen we Leidse kunstenaars.

Cultuureducatie

Partij Sleutelstad vindt het belangrijk dat jonge Leidenaren al vroeg in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Niet alleen als toeschouwer maar vooral ook als deelnemer en maker. De gemeente dient in het beleid de verbinding tussen kunst en cultuur en andere vakken te stimuleren en te stimuleren dat scholen aansluiting zoeken bij het lokale kunst- en cultuuraanbod.

Ons Werk: