Jongerenbeleid

Jongeren in Leiden moeten veilig en gelukkig kunnen opgroeien. Als jongere kom je bij de gemeente pas in beeld wanneer veilig en gelukkig opgroeien niet langer vanzelfsprekend is. De gemeente voorziet in hulp aan ouders bij het opvoeden door de inzet van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Voor ernstiger problematiek, zoals (een vermoeden van) kindermishandeling, wordt al dan niet via een melding bij Veilig Thuis het Jeugd- en Gezin Team (JGT) ingeschakeld en wordt er samengewerkt met tal van gecontracteerde jeugdhulpverlenende instellingen. Jongeren zelf kunnen met vragen over opgroeien terecht bij het team van ‘Hoe zit dat?’.

In de praktijk echter blijkt dat niet alle Leidse ouders bij de hulpverlening goed terecht kunnen. Voor ouders die de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig zijn, is de drempel om met opvoedvragen naar het CJG te gaan (te) hoog. Wanneer deze ouders meer structurele of intensievere hulp nodig hebben, wordt te vaak geen adequate hulp ingezet omdat de gecontracteerde jeugdhulpverlenende instelling geen contact kan maken met de ouders in de eigen taal of de cultuur van de ouders niet begrijpt. Dat dit negatieve gevolgen heeft voor betrokken kinderen behoeft geen betoog.

Raadslid

 

Woordvoerder:

Jeugd, Onderwijs,

Sport en Gezondheid

Raadslid

 

Woordvoerder:

Jeugd, Onderwijs,

Sport en Gezondheid

Onze Standpunten

Inkoopbeleid

Ieder kind heeft recht op hulp en zorg en de inzet daarvan mag niet afhankelijk zijn van de taalvaardigheid van zijn of haar ouders. PS is van mening dat de gemeente in het bestek van de aanbestedingsprocedure van de jeugdhulpverlening moet eisen dat instellingen voorzieningen treffen om ouders die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, adequaat hulp te bieden. Bij voorkeur zorgen instellingen ervoor dat zij beschikken over intercultureel samengestelde teams waarin kennis over niet-Westerse culturen is geborgd.

Gelijke behandeling

De gemeente zal er zorg voor dragen dat alle gezinnen in Leiden die een beroep doen op jeugdhulpverlening door gekwalificeerde professionals worden geholpen. Er wordt geen uitzondering meer gemaakt voor niet-Westerse gezinnen die voor jeugdhulpverleners zogenaamd moeilijk bereikbaar zijn. De gemeente zal zich niet meer bezondigen aan soft bigotry of low expectations.

Jongerenparticipatie

PS vindt dat participatie van burgers een kernwaarde is in ieder lokaal besluitvormingsproces. Participeren moet je echter leren en je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom stelt PS voor dat de gemeente onderzoekt op welke wijze zij jongeren in Leiden het beste bij besluitvorming over het jongerenbeleid kan betrekken. Wij kunnen ons voorstellen dat jongeren in bijvoorbeeld de vorm van een jongerenpanel een adviserende rol krijgen bij besluitvorming die hen aangaat.

Drugsvrije zones

Partij Sleutelstad is voorstander van drugsvrije zones rond in ieder geval scholen. In deze zones komt extra politie- en handhavingsinzet tegen drugshandel en -overlast met structurele controles. In andere gemeentes is gebleken dat met een dergelijke aanpak drugsoverlast afnam.

Ons Werk: