Energietransitie

De uitwerking van het klimaatverdrag van Parijs in het nationale klimaatakkoord en in de Regionale Energie Strategie (RES) van de regio Holland-Rijnland, zal grote gevolgen hebben voor de Leidse bevolking. Denk daarbij aan gevolgen voor onze manier van leven, wonen, werken en recreëren maar zeker ook aan onze portemonnee.

Dat de energietransitie een noodzakelijke opgave is, wordt door Partij Sleutelstad onderschreven. Het opstoken van fossiele brandstoffen zorgt voor enorme milieu- en gezondheidsschade. Bovendien is er een aangetoonde relatie met de opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespiegel. Tegelijkertijd vinden wij dat de energietransitie niet zonder burgerzeggenschap van de Leidenaren mag plaatsvinden.  

Onze standpunten

Klimaatneutraliteit

Partij Sleutelstad onderschrijft de doelstellingen van het klimaatverdrag waarin is vastgelegd dat burgers en bedrijven in Leiden in 2050 klimaatneutraal zullen produceren en consumeren. Wij willen dat burgers en bedrijven zo goed mogelijk worden betrokken bij de besluitvorming over klimaatneutraliteit.

Inspraak en meedenken

De ontwikkeling van beleid voor de energietransitie is tot op heden vooral het domein van bestuurders, ambtenaren en experts. Wij vinden dat de lokale overheid zich meer moet inspannen om gewone Leidenaren bij de opgave te betrekken.

Referendum

In de Regionale Energie Strategie (RES) spreken de gemeenten in de regio Holland-Rijnland af hoe zij de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar klimaat neutrale energieopwekking en gebruik gaan uitvoeren. Wanneer Leidenaren of maatschappelijke organisaties over de RES een referendum willen organiseren dan zullen wij hen van harte ondersteunen.

Lokaal en kleinschalig

Partij Sleutelstad vindt het belangrijk dat de gemeente in de energietransitie voldoende ruimte biedt aan lokale en kleinschalige initiatieven van burgers en bedrijven. Denk daarbij aan energieopwekking door het benutten van aquathermie en geothermie.

Behoud landschappelijke waarden

De bollenstreek ten westen en het veenweidegebied ten oosten van Leiden zijn historisch nauw met de stad verbonden en vormen unieke en voor de regio kenmerkende landschappen. Wij zijn van mening dat de gemeente zich moet inzetten voor het behoud van natuur en biodiversiteit in deze landschappen. Dat betekent dat er wat betreft Partij Sleutelstad geen ruimte is voor grootschalige weides met zonnepanelen en windmolenparken.

Evenwichtige verdeling van kosten

De energietransitie brengt onvermijdelijke kosten met zich mee voor burgers en bedrijven. Partij Sleutelstad is van mening dat de gemeente zich maximaal moet inspannen om het beginsel van woonlastenneutraliteit, zoals afgesproken in landelijke klimaatakkoord, waar te maken voor Leidse huishoudens.

Onze Successen:

In de vergadering van de Gemeenteraad op 28 mei 2020 zijn over de schriftelijke standpuntbepaling van het College over de concept Regionale Energie Strategie (RES) twee door PS ingediende amendementen door de Raad aanvaard. Met amendement A200039.11 ‘Actieve Participatie’ is vastgelegd dat ook moeilijk bereikbare groepen bewoners bij de energietransitie worden betrokken. Dit amendement is met algemene stemmen aanvaard. Voorts is van PS het amendement A200039.12 ‘Aandacht voor het Landschap’ aanvaard waarbij is vastgelegd dat het College het standpunt inneemt dat bij de energietransitie goed moet worden gelet op het behoud van de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van de omgeving rond Leiden. Dit amendement is samen met de ChristenUnie (CU) ingediend.

In de vergadering van de Gemeenteraad op 9 juli 2020 zijn over het raadsvoorstel van het College over het handelingsperspectief van de gemeente in de Regionale Energie Strategie (RES) twee door PS ingediende moties door de Raad aanvaard. Met motie 2020.0032.02 ‘Participatie in de energietransitie breed trekken’ is het College opgedragen om participatie in dit beleid niet alleen te beperken tot de juridisch eigenaren van grond en vastgoed maar in alle gevallen ook de (eind)gebruikers, zoals huurders in de sociale sector, te betrekken bij projecten. Voorts is van PS de motie 2020.0032.03 ‘Spoed samenwerking gemeente met burgerinitiatieven’ aanvaard waarbij het College wordt aangespoord om snel de samenwerking met burgerinitiatieven in een passende vorm vast te leggen zodat rollen, verwachtingen en verantwoordelijkheden voor partijen duidelijk worden. PS verwacht dat met deze aanpak het draagvlak voor de energietransitie onder de bevolking een impuls krijgt.  

Ons Werk: