Middenstand & Ondernemen

In de Leidse regio vindt een hoogopgeleide bevolking werk in kennisintensieve sectoren van de economie. Leiden werkt als een magneet op kenniswerkers en bedrijven. Daardoor worden de verschillen tussen Leiden en andere steden in de regio zonder kennisintensieve bedrijvigheid, zoals Alphen a/d Rijn en Gouda, steeds groter. Echter die aantrekkende werking van Leiden zorgt er ook voor problemen; de wegen naar de stad raken verstopt, zowel huur- als koopwoningen worden in rap tempo onbetaalbaar voor lagere- en middeninkomens, starters en jonge gezinnen en er is een tekort ontstaan aan MBO geschoolde beroepskrachten in de techniek en de zorg.  

Een andere belangrijke ontwikkeling in de Leidse regio is de grote toename van het aantal startups en eenmanszaken.  Deze zogenaamde micro-ondernemers voegen waarde en veerkracht toe aan de economie maar stellen de gemeenten ook voor de uitdaging om passende bedrijfsruimten te bieden. Bovendien zijn micro-ondernemers buitengewoon kwetsbaar gebleken voor de gevolgen van de coronacrisis.

Tenslotte springt de malaise in de Leidse retailsector in het oog. De leegstand in het kernwinkelgebied blijft, ondanks de economische opleving in de afgelopen jaren, onveranderd hoog. Vaak hebben panden met een winkelbestemming een horecafunctie gekregen. Op deze manier wordt leegstand teruggedrongen maar zijn ook nieuwe problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid gecreëerd. 

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën

Onze Standpunten

Bereikbaarheid

Het Leidse MKB is gebaat bij een goede bereikbaarheid voor zowel werknemers als consumenten en bezoekers. De congestie op de wegen in en rond Leiden lossen wij niet op met de aanleg van meer asfalt maar met de ontwikkeling van een slimmer en efficiënter netwerk van fietsroutes en OV- voorzieningen. Daarnaast willen wij het winkelen in de binnenstad bevorderen met de invoering van twee uur gratis parkeren in parkeergarages. Bovendien willen wij stimuleren dat mensen die in Leiden werken er ook gaan wonen zodat de mobiliteitsdruk zal afnemen.

Wonen

De economie in Leiden kan alleen bloeien wanneer de stad een aantrekkelijke plek is om te wonen. Het schreeuwende tekort aan MBO geschoolde werknemers wordt deels veroorzaakt door een ontoegankelijke woningmarkt in zowel de koop- als de huursector. PS vindt daarom dat de gemeente een halt moet toeroepen aan de verkamering in de bestaande woningvoorraad en dat alle beschikbare instrumenten worden ingezet om te voorkomen dat particulieren huizenprijzen opdrijven door panden aan te kopen als beleggingsobject.

MBO-geschoolde werknemers

De stad heeft een enorm tekort aan MBO-geschoolde werknemers. Tegelijkertijd zitten duizenden Leidenaren gevangen in een uitkering omdat hun werkvaardigheden en kennis niet aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt. Dit is veelal, maar niet uitsluitend, het geval met statushouders. PS is van mening dat de gemeente kansrijke uitkeringsgerechtigden moet helpen door hen, in samenwerking met het MKB en met behoud van uitkering, te stimuleren een kwalificatie voor de arbeidsmarkt te verwerven door het volgen van een (verkort) BBL-traject.

Passende bedrijfsruimte

Voor micro-ondernemers, de motor van de Leidse economie, is het moeilijk om bedrijfsruimte te vinden die past bij hun wensen en behoeften. Vaak gaat het hier om werkruimte in de vorm van ateliers, kleinschalige productiefaciliteiten en flexwerkplekken. PS stelt voor om de leegstand in het kernwinkelgebied (in het bijzonder de Haarlemmerstraat) aan te pakken door de hier genoemde passende bedrijfsruimte voor micro-ondernemers toe te staan en te stimuleren.

Geen horecafunctie

PS is tegen het toestaan van horeca in leegstaande winkel- en kantoorpanden. Te vaak echter is leegstand van winkelpanden opgelost door er horeca toe te staan. Dit is bijvoorbeeld duidelijk het geval op de Nieuwe Rijn maar ook in de Haarlemmerstraat en de Breestraat wordt door belanghebbenden druk uitgeoefend op de gemeente om (meer) horeca mogelijk te maken. Te veel (gelijksoortige) horeca in het kernwinkelgebied tast het karakter van de stad aan en zorgt voor nieuwe problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.

Ontheffing van de lokale lasten

De gemeente belast ondernemers in het MKB met een waslijst aan belastingen en heffingen. PS is van mening dat de gemeente de vestiging van MKB-bedrijven moet stimuleren door startups tijdelijk korting of ontheffing te verlenen van het betalen van lokale lasten.

Aandacht voor duurzaamheid

De gemeente moet duurzame bedrijfsvoering stimuleren door bedrijven die voldoen aan criteria op het gebied van milieuvriendelijke productie en verkoop (beperking van milieubelastende verpakkingsmaterialen, hergebruik van grondstoffen en afval, e.d.) en die korte ketens tussen producent en consument hanteren, fiscale- en vestigingsvoordelen te gunnen.

Ondersteunen noodlijdende middenstanders

Partij Sleutelstad wil dat noodlijdende middenstanders die zichzelf al jaren bewezen hebben en met een goed bedrijfsplan komen, met een op hen toegesneden tijdelijke overbruggingsmaatregelen moeten worden geholpen.

Ons Werk: