Woningbouw

Partij Sleutelstad kiest voor meer betaalbare sociale huurwoningen en nieuwbouw voor de middenklasse. Daarnaast willen we verkamering bestrijden.

(Op dit moment wordt gewerkt aan de inhoud van deze pagina. Keer op een later moment terug. In de tussentijd kunt u ons verkiezingsprogramma hier raadplegen.)

Fractievoorzitter

 

Commissie:

Stedelijke Ontwikkeling

Duo-Raadslid

 

Commissie:

Onderwijs & Samenleving

Onze standpunten

Klimaatneutraliteit

Partij Sleutelstad onderschrijft de doelstellingen van het klimaatverdrag waarin is vastgelegd dat burgers en bedrijven in Leiden in 2050 klimaatneutraal zullen produceren en consumeren. Wij willen dat burgers en bedrijven zo goed mogelijk worden betrokken bij de besluitvorming over klimaatneutraliteit.

Inspraak en meedenken

De ontwikkeling van beleid voor de energietransitie is tot op heden vooral het domein van bestuurders, ambtenaren en experts. Wij vinden dat de lokale overheid zich meer moet inspannen om gewone Leidenaren bij de opgave te betrekken.

Referendum

In de Regionale Energie Strategie (RES) spreken de gemeenten in de regio Holland-Rijnland af hoe zij de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar klimaat neutrale energieopwekking en gebruik gaan uitvoeren. Wanneer Leidenaren of maatschappelijke organisaties over de RES een referendum willen organiseren dan zullen wij hen van harte ondersteunen.

Lokaal en kleinschalig

Partij Sleutelstad vindt het belangrijk dat de gemeente in de energietransitie voldoende ruimte biedt aan lokale en kleinschalige initiatieven van burgers en bedrijven. Denk daarbij aan energieopwekking door het benutten van aquathermie en geothermie.

Behoud landschappelijke waarden

De bollenstreek ten westen en het veenweidegebied ten oosten van Leiden zijn historisch nauw met de stad verbonden en vormen unieke en voor de regio kenmerkende landschappen. Wij zijn van mening dat de gemeente zich moet inzetten voor het behoud van natuur en biodiversiteit in deze landschappen. Dat betekent dat er wat betreft Partij Sleutelstad geen ruimte is voor grootschalige weides met zonnepanelen en windmolenparken.

Evenwichtige verdeling van kosten

De energietransitie brengt onvermijdelijke kosten met zich mee voor burgers en bedrijven. Partij Sleutelstad is van mening dat de gemeente zich maximaal moet inspannen om het beginsel van woonlastenneutraliteit, zoals afgesproken in landelijke klimaatakkoord, waar te maken voor Leidse huishoudens.

Ons Werk:

Aan dit onderdeel wordt op dit moment gewerkt.

Leidse bouw- en klimaatambities in gevaar

Vlak voor het zomerreces stond een tweetal alarmerende artikelen in het Leidsch Dagblad over de teloorgang van de sociale woningbouw in Nederland (Leidsch Dagblad, 4 juli 2020). Uit onderzoek van de rijksoverheid en koepelorganisatie Aedes blijkt dat tientallen woningcorporaties in de Randstad er financieel zo beroerd voor staan dat moet worden gevreesd voor de ambities op het gebied van nieuwbouw, woningverbetering en verduurzaming. De corporaties zien de gewraakte verhuurdersheffing (in hun woorden ‘verhuurboete’ genoemd) als oorzaak van de problemen.

Lees verder »

Grote flyer-actie LEAD-referendum tijdens Europese verkiezingen

Morgen gaan Partij Sleutelstad (PS), SP en de bewonersgroepen Stop LEAD en Zorgen om LEAD flyeren voor het LEAD-referendum bij vier stembureaus tijdens de Europese Parlementsverkiezingen. De stembureaus in Het Stadhuis, Bibliotheek Stevenshof, Het Gebouw en het Buurthuis in De Kooi dienen tevens als locaties waar getekend kan worden voor het referendum.

Lees verder »

Rondvraag over bodemdaling in Leiden e.o.

In heel Nederland lopen 800.000 à 1 miljoen woningen het gevaar op verzakking of zelfs instorting als gevolg door de dramatische droogte in afgelopen zomer. Ook voor huizenbezitters in Leiden e.o. vormt dit een risico. Partij Sleutelstad heeft dit eerder d.m.v. schriftelijke vragen aan de orde gesteld. Dit heeft vooralsnog geen resultaat gehad. Daarom kwam fractievoorzitter Maarten Kersten bij de afgelopen raadsvergadering (18 april) met onderstaande mondelinge rondvragen aan de wethouder.

Lees verder »

Moties Partij Sleutelstad voor meer gebalanceerd woningaanbod in de Mors

Op 4 april diende Partij Sleutelstad een amendement in bij de notitie van uitgangspunten over Turkooislaan. Helaas is het amendement door een meerderheid in de raad aangenomen. Wel stemden het CDA en de Christen Unie voor het wijzigingsvoorstel van Partij Sleutelstad. Ook heeft PS een eveneens niet aangenomen motie van het CDA mede ingediend, die beoogde om het getal van 150 woningen in het complex terug te brengen naar 100. Dit om zo een grotere verscheidenheid van het soort woningen te kunnen verkrijgen en minder parkeer- en verkeersdruk op te leveren. Ook is door de raad mede hierom besloten een verkeersonderzoek voor de hele wijk en de toevoerwegen rond de wijk, bijvoorbeeld Dr.Lelylaan, Hoge Morschweg en Haagse Schouwweg, in te stellen.

Lees verder »