Woningbouw

Er is in Leiden een groot tekort aan betaalbare huurwoningen voor de lagere en laagste inkomens. Tegenwoordig niet alleen voor hen, maar ook voor de middeninkomens wordt het steeds moeilijker, zo niet onmogelijk, om een bij hun inkomen passende woning te vinden. Voor de stad Leiden is dat een groot probleem. Mensen die in de stad werken maar er niet kunnen wonen, zorgen met woon-werk verkeer voor extra druk op het mobiliteitsnetwerk van autowegen en openbaar vervoer.

Wat er aan nieuwbouw wordt gerealiseerd zijn hoofdzakelijk koopwoningen voor hogere inkomen en huurwoningen in de vrije sector met veel te hoge huren. Hier dient de gemeente regulerend op te treden, want het is haar verantwoordelijkheid, dat alle inwoners een voor hen geschikte woning kunnen vinden.

Fractievoorzitter

 

Commissie:

Stedelijke Ontwikkeling

Fractievoorzitter

 

Commissie:

Stedelijke Ontwikkeling

Onze standpunten

Sociale woningbouw

Leiden heeft een groot tekort aan sociale huurwoningen. Dat blijkt uit de inschrijvingsduur van woningzoekenden. Het duurt tegenwoordig gemiddeld zeven tot acht jaar voordat een Leidenaar een sociale huurwoning heeft gevonden. Partij Sleutelstad vindt daarom dat de gemeente alleen vergunningen voor bouwprojecten mag afgeven wanneer daarin een hoog percentage sociale huurwoningen wordt gerealiseerd. Voorts moet de gemeente erop toezien dat deze woningen voor een lange periode als sociale huurwoning beschikbaar blijven en niet al na enkele jaren worden geliberaliseerd zoals nu vaak het geval is.

LEAD Leiden

Hoogbouw

Leiden is een van de dichtst bevolkte gemeenten in Nederland met een grote bouwopgave. Soms is het nodig om de schaarste aan woningen aan te pakken met het plegen van hoogbouw. Partij Sleutelstad is niet op voorhand tegen het realiseren van hoogbouw, mits niet hoger dan 70m hoog, in goed overleg met en met aandacht voor het stadsschoon en leefbaarheid als randvoorwaarden.

Bouwen en vergroenen

In Leiden is de publieke ruimte erg schaars. Er is een enorme behoefte aan vergroening van de stad maar tegelijkertijd is er een schreeuwend tekort aan woonruimte. Partij Sleutelstad kiest voor slimme oplossingen waarbij vergroening en woningbouw hand in hand gaan. Denk daarbij aan geveltuinen, groene daken, slim waterbeheer, zonnepanelen, etc.

Verhuurdersheffing

In de zomer van 2020 hebben de woningcorporaties de noodklok geluid over de verhuurdersheffing. De verhuurdersheffing verhindert de corporaties om te investeren in nieuwe woningen en in verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. De corporaties voorzien dat zij sociale huurwoningen zullen moeten verkopen en dat klimaatdoelen niet kunnen worden behaald. Op vragen van Partij Sleutelstad heeft het college geantwoord dat er rekening mee moet worden gehouden dat deze problematiek ook in Leiden urgente vormen zal aannemen. Partij Sleutelstad wil dat het college, luider dan nu het geval is, zijn stem voor de afschaffing van de verhuurdersheffing laat horen bij de landelijke politiek in Den Haag.

Zelfbewoningsplicht

Helaas komt het steeds vaker voor dat woningen in Leiden worden gekocht door particuliere beleggers die deze vervolgens voor veel geld in de verhuur zetten. Deze vorm van ‘buy to let’ heeft een prijsopdrijvend effect op woningen in een schaarse markt. Bovendien veroordeelt het Leidenaren die te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en te weinig om een woning te kunnen kopen, tot het betalen van exorbitante huren. Partij Sleutelstad heeft daarom de motie gesteund waarin het college wordt opgeroepen een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding op te leggen bij kopers in nieuwbouwprojecten. Partij Sleutelstad is echter van mening dat de zelfbewoningsplicht ook moet gaan gelden voor bestaande bouw.

Ons Werk:

Leidse bouw- en klimaatambities in gevaar

Vlak voor het zomerreces stond een tweetal alarmerende artikelen in het Leidsch Dagblad over de teloorgang van de sociale woningbouw in Nederland (Leidsch Dagblad, 4 juli 2020). Uit onderzoek van de rijksoverheid en koepelorganisatie Aedes blijkt dat tientallen woningcorporaties in de Randstad er financieel zo beroerd voor staan dat moet worden gevreesd voor de ambities op het gebied van nieuwbouw, woningverbetering en verduurzaming. De corporaties zien de gewraakte verhuurdersheffing (in hun woorden ‘verhuurboete’ genoemd) als oorzaak van de problemen.

Lees verder »

Grote flyer-actie LEAD-referendum tijdens Europese verkiezingen

Morgen gaan Partij Sleutelstad (PS), SP en de bewonersgroepen Stop LEAD en Zorgen om LEAD flyeren voor het LEAD-referendum bij vier stembureaus tijdens de Europese Parlementsverkiezingen. De stembureaus in Het Stadhuis, Bibliotheek Stevenshof, Het Gebouw en het Buurthuis in De Kooi dienen tevens als locaties waar getekend kan worden voor het referendum.

Lees verder »

Rondvraag over bodemdaling in Leiden e.o.

In heel Nederland lopen 800.000 à 1 miljoen woningen het gevaar op verzakking of zelfs instorting als gevolg door de dramatische droogte in afgelopen zomer. Ook voor huizenbezitters in Leiden e.o. vormt dit een risico. Partij Sleutelstad heeft dit eerder d.m.v. schriftelijke vragen aan de orde gesteld. Dit heeft vooralsnog geen resultaat gehad. Daarom kwam fractievoorzitter Maarten Kersten bij de afgelopen raadsvergadering (18 april) met onderstaande mondelinge rondvragen aan de wethouder.

Lees verder »

Moties Partij Sleutelstad voor meer gebalanceerd woningaanbod in de Mors

Op 4 april diende Partij Sleutelstad een amendement in bij de notitie van uitgangspunten over Turkooislaan. Helaas is het amendement door een meerderheid in de raad aangenomen. Wel stemden het CDA en de Christen Unie voor het wijzigingsvoorstel van Partij Sleutelstad. Ook heeft PS een eveneens niet aangenomen motie van het CDA mede ingediend, die beoogde om het getal van 150 woningen in het complex terug te brengen naar 100. Dit om zo een grotere verscheidenheid van het soort woningen te kunnen verkrijgen en minder parkeer- en verkeersdruk op te leveren. Ook is door de raad mede hierom besloten een verkeersonderzoek voor de hele wijk en de toevoerwegen rond de wijk, bijvoorbeeld Dr.Lelylaan, Hoge Morschweg en Haagse Schouwweg, in te stellen.

Lees verder »