Sport

Partij Sleutelstad zet zich in voor een sportieve stad. Regelmatig sporten draagt bij aan een goede gezondheid en het bevordert het contact tussen en de integratie van groepen in de samenleving. Sport is voor Leidenaren één van de belangrijkste vormen van recreatie. Van de volwassen Leidenaren sport 58% wekelijks en 69% maandelijks. De gemeente dient het behoud van de traditionele sportcultuur van de diverse sportverenigingen te faciliteren.

Partij Sleutelstad is van mening dat de beperkte financiële middelen voor het sportbeleid van de gemeente moeten worden ingezet voor het stimuleren van breedtesport en het onderhouden van de faciliteiten daarvoor. Doel daarvan is om zoveel mogelijk Leidenaren in de gelegenheid te stellen om te bewegen en te sporten op een manier die aansluit bij hun behoeften. Bijzondere aandacht is er voor het stimuleren van sport en beweging bij Leidenaren in de sociaal zwakkere wijken. 

Raadslid

 

Woordvoerder:

Jeugd, Onderwijs,

Sport en Gezondheid

Raadslid

 

Woordvoerder:

Jeugd, Onderwijs,

Sport en Gezondheid

Onze standpunten

Sportaccommodaties

Partij Sleutelstad steunt de ontwikkeling van het Indoor Sportcentrum aan de Telderskade. Dit sportcentrum vervangt op termijn de Vijf Meihal en de 3 Octoberhal. In de nieuwe hal wordt de behoefte aan breedtesport goed gecombineerd met de behoefte aan faciliteiten voor topsport. Aandachtspunt in deze ontwikkeling is dat de amateurverenigingen hun eigen karakter kunnen behouden.

Zwembaden

Leiden heeft nu drie zwembaden en dat worden er straks twee. Het Vijf Meibad zal over enkele jaren sluiten en aan zwembad De Vliet zal na renovatie een binnenbad worden toegevoegd. In zwembad De Zijl verdwijnt het buitenbad. Partij Sleutelstad vindt dit een onwenselijke ontwikkeling en zal zich in de raad tegen deze voornemens verzetten. Zwembad De Zijl hoort zijn buitenbad te behouden. Leiden is al niet rijkelijk bedeeld met zwembaden en sluiting van het buitenbad in De Zijl past niet in een beleid waarbij de gemeente sport en beweging in sociaal zwakkere wijken juist wil bevorderen.

Ongeorganiseerd sporten

Leidenaren die graag sporten doen dat steeds minder vaak in verenigingsverband. Vooral volwassenen sporten vaker ongeorganiseerd. Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente meer oog moet hebben voor de belangen en het faciliteren van ongeorganiseerde sporters.

Roomburgerpark

Partij Sleutelstad erkent de behoefte van de hockeyclub en de tennisvereniging aan uitbreiding van hun faciliteiten in het Roomburgerpark maar verzet zich tegen de aanpassingen van het park zoals het college dat voorstelt. Naar het oordeel van Partij Sleutelstad wegen het belang van natuurbehoud en biodiversiteit en de behoefte van omwonenden aan recreatie en ongeorganiseerd bewegen, zwaarder dan het belang van de sportverenigingen om op deze locatie extra velden en banen te realiseren. Partij Sleutelstad ondersteunt daarom de wijkbewoners die het initiatief hebben genomen tot het organiseren van een referendum over het inrichtingsvoorstel van het college.

Samenwerking met omliggende gemeentes

De druk op het gebruik van de ruimte in Leiden is groot; er is behoefte aan wonen, werken, recreëren, sport en natuur. Niet alle behoeften kunnen altijd op alle momenten worden gerealiseerd. Dit betekent dat voor het faciliteren van de behoefte aan sportvelden nadrukkelijk moeten worden gekeken naar de mogelijkheden in omliggende gemeenten. Partij Sleutelstad is van mening dat de gemeente hiertoe met buurgemeenten een regionale sportvisie moet opstellen.

Jeugdfonds sport en cultuur

Veel kinderen die opgroeien in gezinnen waarin weinig inkomen is, zijn aangewezen op ondersteuning van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit is voor hen de enige manier om deel te kunnen nemen aan sportactiviteiten. Partij Sleutelstad vindt het belangrijk dat de gemeente via dit fonds kinderen uit arme gezinnen blijft ondersteunen en zal zich verzetten tegen bezuinigingen.

Leiden stad voor watersporters

Partij Sleutelstad vindt dat Leiden zich beter moet presenteren als aantrekkelijke stad voor watersporters. De haven is gunstig gelegen als vertrekpunt voor de waterrijke omgeving. Ook andere voorzieningen die voor de schippers aantrekkelijk zijn, zoals restaurants met terrassen, kunnen mogelijkheden bieden om dit gebied aantrekkelijk te maken. Een levendige haven is ook goed voor de werkgelegenheid, die door de watersport kan worden gegenereerd. (lees meer)

Ons Werk: