Zorg en Onderwijs

Zorg is één van de kerntaken van de overheid. Gemeentes hebben in Nederland een belangrijke taak op het terrein van de publieke gezondheidszorg (GGD) en de maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente zich in het bijzonder moet inzetten voor Leidenaren met een zwakke gezondheid in een sociaaleconomisch kwetsbare positie. Wij hebben ons in de afgelopen jaren verzet tegen de bezuinigingen op de zorg.

Ongeveer 20% van de volwassen Leidenaren tot 65 jaar ervaart een matige tot (zeer) slechte gezondheid. Bij de inwoners van 65 jaar of ouder is dit percentage zelfs bijna 40%. Bewoners in Leiden-Noord en Bos- en Gasthuisdistrict rapporten noemen het vaakst problemen met hun gezondheid. Het aantal mantelzorgers is de afgelopen jaren toegenomen; het aantal Leidenaren dat rookt is juist afgenomen. Alcoholgebruik onder Leidenaren tot 65 jaar is in de afgelopen jaren afgenomen; bij oudere Leidenaren is het juist toegenomen.

Raadslid

 

Woordvoerder:

Jeugd, Onderwijs,

Sport en Gezondheid

Raadslid

 

Woordvoerder:

Jeugd, Onderwijs,

Sport en Gezondheid

Onze standpunten

Tegemoetkoming zorg

Leidenaren die langdurig ziek zijn en een laag inkomen hebben, kunnen via de bijzondere bijstand een beroep doen op een tegemoetkoming in de zorg. Helaas heeft het college met instemming van de raad besloten om deze tegemoetkoming per 1 januari 2021 af te schaffen. Partij Sleutelstad zal zich inzetten voor een terugkeer van de regeling.

Collectieve aanvullende zorgverzekering

Leidenaren met een laag inkomen kunnen een collectieve aanvullende zorgverzekering afsluiten, de zogenaamde Gemeentepolis (standaard of top). In de huidige raadsperiode heeft het college een forse bezuiniging op deze polis ingevoerd waardoor verzekeringnemers een groter deel van de premie zelf moeten betalen. Partij Sleutelstad vindt dat een dergelijke bezuiniging niet past bij een stadsbestuur dat een sociaal gezicht zegt te hebben en zal zich verzetten tegen toekomstige bezuinigingen op deze verzekering.

Zorg en Ondersteuning

Onder de noemer ‘zorg en ondersteuning’ voert de gemeente tal van regelingen uit die zijn bedoeld voor Leidenaren die niet zelf in hun zorgbehoefte kunnen voorzien. Denk daarbij aan de Wmo, gehandicaptenvervoer en aanpassingen in de woning. In de afgelopen jaren heeft het zich sociaal noemende college van GroenLinks, PvdA en D66 arme en zieke Leidenaren doen opschrikken met een golf aan bezuinigingen in het sociaal domein. Partij Sleutelstad zal zich in de raad krachtig verzetten tegen nieuwe bezuinigingen en zal, wanneer mogelijk, al getroffen bezuinigingen terugdraaien.

Sociaal Wijk Teams

De verschillende Sociaal Wijk Teams (SWT’s) spelen een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van de zorgbehoefte van Leidenaren en het aanbod aan door de gemeente geboden of ingekochte zorg en ondersteuning. Door de bezuinigingen op tal van regelingen in het sociaal domein is die rol nog groter geworden. Partij Sleutelstad vraagt zich af of door de inzet van de wijkteams de zorg inderdaad dichter bij de burger is gekomen en pleit daarom voor een uitgebreid onderzoek naar het functioneren van de SWT’s.

Aanpassingen in de woning

Minder mobiele Leidenaren en Leidenaren op leeftijd willen vaak zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen. De gemeente maakt dit mogelijk door financieel bij te dragen aan aanpassingen in de woning. De gemeente voert die taak uit vanuit de Wlz en Wmo. Partij Sleutelstad zal de uitvoering van dit beleid door het college kritisch volgen en wanneer nodig voorstellen doen voor verbetering.

Mantelzorg

Mantelzorgers leveren een onmisbare bijdrage aan de zorg voor kwetsbare en zieke familieleden, vrienden en buren. De gemeente heeft verschillende regelingen in het leven geroepen om mantelzorgers te ondersteunen (verzekering, parkeervergunning, respijtzorg) en te waarderen. Met vragen kunnen de mantelzorgers terecht bij de wijkteams. Partij Sleutelstad zal in de raad opkomen voor het versterken van de positie van mantelzorgers.

Opvang kwetsbare groepen

Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente zich moet blijven inzetten voor de opvang en huisvesting van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals statushouders, (ex-)daklozen en vrouwen in Blijf van mijn Lijf huizen. De gemeente moet er in haar beleid echter op toezien dat reguliere woningzoekenden niet uit de markt worden gedrukt. Daarom bepleit Partij Sleutelstad een uitbreiding van de sociale woningvoorraad in Leiden.

Aanbesteden en intercultureel werken

De gemeente besteedt veel van haar wettelijk opgedragen zorg- en ondersteuningstaken uit aan (semi-)commerciële aanbieders. De bevolking van Leiden is goeddeels multicultureel samengesteld en lang niet alle Leidenaren spreken (nog) voldoende Nederlands. Partij Sleutelstad wil daarom dat de gemeente in aanbestedingsprocedures van potentiële aanbieders eist dat zij kennis hebben van intercultureel werken zodat zij contact kunnen maken met Leidenaren met een niet-Westerse culturele achtergrond.

Ons Werk: