Werk & Inkomen

De Leidse bevolking is gemiddeld tamelijk welvarend en hoog opgeleid. Het gemiddelde huishoudinkomen is ruim boven modaal en vier op de tien Leidenaren heeft een opleiding in het hoger onderwijs afgerond. Er zijn echter ook duidelijk aanwijsbare groepen die in mindere mate deelnemen in de welvaart: eenpersoons-huishoudens zijn naar verhouding minder welvarend en de uitkeringsafhankelijkheid neemt toe in de leeftijdsgroep boven 45 jaar. Daarnaast is de arbeidsparticipatie van nieuwkomers onder de maat en zijn er zorgen over Leidenaren die door de coronacrisis hun werk hebben verloren.

Onze standpunten

Arbeidsmarktparticipatie bevorderen met maatwerk

De participatiewet is voor gemeenten het instrument bij uitstek om bewoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan inkomen uit werk te helpen. Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente onvoldoende gebruik maakt van de mogelijkheden die deze wet biedt. De gemeente kan bijvoorbeeld Leidenaren aan werk helpen door in samenwerking met het ROC en werkgevers (verkorte) BBL-trajecten aan te bieden in sectoren waar een tekort is aan vakbekwame beroepskrachten. Dat vergt een maatwerkaanpak die nu in onvoldoende mate wordt geboden. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, nieuwkomers zouden hier mee geholpen kunnen worden.

Werken naar vermogen

Inkomen uit betaald werk is een perspectief dat niet voor alle Leidenaren is weggelegd. Soms is er sprake van verslavings- of psychosociale problematiek; soms zijn er andere redenen waarom mensen de afstand tot de arbeidsmarkt niet kunnen overbruggen. Voor niemand geldt echter dat thuis zitten een wenkend perspectief is en geen Leidenaar mag te horen krijgen dat hij of zij is afgeschreven. De samenleving heeft alle mensen nodig en het is de taak van de gemeente om hen te motiveren, te activeren en te begeleiden. Partij Sleutelstad is van mening dat de gemeente een doortastender beleid moet voeren dat is gericht op de activering van Leidenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij zorgt de gemeente dat mensen niet worden gedwongen deel te nemen in zinloze en perspectiefloze trajecten.

Armoedebeleid

Het college heeft in 2019 onder het mom van ‘maatwerkaanpak’ een forse bezuiniging gerealiseerd op de minimavoorzieningen. Daarbij is de minimaregeling waarmee bijvoorbeeld een tweedehands fiets kon worden aangeschaft of een abonnement op het zwembad kon worden betaald, afgeschaft ten faveure van een maatwerkbudget. Het maatwerkbudget wordt beheerd door medewerkers van de sociale wijkteams en is alleen op hun voorspraak toegankelijk voor hun cliënten. Partij Sleutelstad vindt dat hiermee een vorm van rechtsongelijkheid en willekeur is ontstaan en zal zich inzetten voor het afschaffen van het maatwerkbudget en het herstellen van de wegbezuinigde minimavoorzieningen.

Ondersteuning minima

Wanneer Leidenaren een zekere periode in het leven niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien en noodgedwongen terugvallen op het sociaal minimum, staat de gemeente hen bij. Partij Sleutelstad vindt echter wel dat aanspraak op minimavoorzieningen alleen mag worden gehonoreerd wanneer, naar vermogen, wordt meegewerkt aan activering en zelfredzaamheid.

Schuldhulpverlening

Ongeveer 10% van de Leidse huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen en één op de vijf huishoudens heeft problematische schulden. Schulden veroorzaken niet alleen financieel maar ook psychisch leed. Partij Sleutelstad is van mening dat de gemeente als aanbieder van schuldhulpregelingen alle toegestane instrumenten moet inzetten om schuldenaren te helpen hun problemen op te lossen. Daarom heeft Partij Sleutelstad de motie waarin het college wordt opgeroepen om de aflospauze standaard op te nemen in schuldhulptrajecten van harte ondersteund.

Ons Werk: