Einddebat De Zwijger

In de gemeenteraad vond afgelopen donderdag het einddebat over Gebiedsvisie De Zwijger plaats: het grote bouw- en infrastructuurplan in het noorden van De Kooi. Partij Sleutelstad heeft daarbij vooral de ondermaatse participatie aan de kaak gesteld en getracht dit te repareren. Daarnaast heeft de fractie gepleit om eerst een onafhankelijk onderzoek naar de Verlengde Kooilaan uit te voeren en geprobeerd om betaalbare koopwoningen, een ouderenhofje en redelijk aantal parkeerplaatsen te waarborgen in de gebiedsvisie. 

De Gebiedsvisie De Zwijger vormt het startschot voor een enorm bouw- en infrastructuurplan in het noorden van de Kooi. Aan beide zijdes van de Willem de Zwijgerlaan worden de oude woningen gesloopt en vervangen met hoogbouw. Een ander deel van de woningen wordt gerenoveerd. In totaal komen er 1400 woningen terug in het plangebied, waarvan een meerderheid sociaal.

Tegelijkertijd gaat de infrastructuur in dit gebied flink op de schop. De peperdure Leidse Ring Noord wordt door dit gebied aangelegd en als onderdeel daarvan wordt de kruising Willem de Zwijgerlaan/IJsselmeerlaan/Sumatrastraat ongelijkvloers. Nieuw element is dat de Willem de Zwijgerlaan in dit gebied overkluisd gaat worden. Omdat de kruising tussen de IJsselmeerlaan en Willem de Zwijgerlaan vervalt wordt de Kooilaan achterlangs De Hoven en langs de volkstuinen doorgetrokken. Over deze ‘Verlengde Kooilaan’ zullen voortaan 18.000 auto’s per dag rijden.

Partij Sleutelstad steunt de bouw van de honderden extra betaalbare woningen en is blij dat de oude, slecht geïsoleerde schimmelwoningen in De Hoven Oost eindelijk vervangen worden met nieuwe, energiezuinige huizen. Tegelijkertijd blijven we kritisch op de infrastructuurplannen. Bovenal was de participatie en inspraak een enorme miskleun.

Participatie

We hebben het college kritisch ondervraagd over de participatie. Een groot aantal belanghebbenden met een duidelijk belang bij dit plan is niet betrokken of zelfs geïnformeerd en een burgerinitiatief is zelfs eerst genegeerd en daarna niet serieus genomen.

In de tussentijd beweert het college bij hoog en laag dat de participatie goed is verlopen. Om te markeren dat de inspraak volstrekt ondermaats was heeft Partij Sleutelstad de gele kaart getrokken: een motie van treurnis. Deze werd door bijna de gehele oppositie gesteund.

Daarnaast heeft Partij Sleutelstad samen met de VVD een amendement ingediend dat het college de opdracht geeft om het Burgerinitiatief een serieuze kans te geven door zowel het collegevoorstel als het alternatieve plan uit te werken. Ook dit voorstel werd door bijna de gehele oppositie gesteund.

Verlengde Kooilaan

Partij Sleutelstad is sceptisch over de Verlengde Kooilaan, voor zowel de bereikbaarheid van de Merenwijk als de omgeving is dit een verslechtering. Het kost bovendien een kleine 8 miljoen euro. PS ziet de noodzaak ook niet: Wat ons betreft kan de kruising IJsselmeerlaan/Willem de Zwijgerlaan gewoon gelijkvloers blijven. We willen in ieder geval dat de gevolgen van het aanleggen van de Verlengde Kooilaan goed uitgezocht worden en hebben daarom voorstellen van SvL en Partij voor de Dieren met die strekking mede ingediend.

Betaalbare koopwoningen en ouderenhofje

Verder heeft Partij Sleutelstad twee voorstellen mede ingediend over de woningbouw: Samen met de VVD hebben we een voorstel ingediend om expliciet in het plan op te nemen dat we 20% betaalbare koopwoningen gaan realiseren. Hier is een groot tekort aan. Daarnaast hebben we een motie van het CDA mede-ondertekend om een ouderenhofje in De Zwijger te realiseren.

Parkeren

De Zwijger wordt ingericht als een autoluw gebied. Dat betekent dat de wijk wordt ingericht met voetgangers en fietsers op één en met parkeergarages aan de randen van de wijk. De kans lijkt groot dat er met een hele lage parkeernorm gewerkt gaat worden (onder de 0,3). Samen met de VVD hebben we daarom een viertal voorstellen ingediend:

Rode Touwenplein

Ten slotte heeft Partij Sleutelstad aandacht gevraagd voor de belangen van de huidige huurders en voor terugkeer van de voetbalkooi op het Rode Touwenplein in de buurt. De huidige huurders moeten een fatsoenlijke terugkeerregeling krijgen en de nieuwe locatie van de voetbalkooi moet samen met buurtbewoners worden uitgekozen.

Eindoordeel

Voor de fractie was het eindoordeel best wel een dilemma. Het bouwen van betaalbare woningen en de vervanging van de verouderde woningen steunen we immers; dat geldt nadrukkelijk niet voor de inpassing van de Leidse Ring Noord en de infrastuurplannen in dit gebied. Bovenal is de participatie echter rampzalig verlopen. Alles overziend heeft Partij Sleutelstad daarom tegen het raadsvoorstel gestemd: Dit is geen kader voor de stadsvernieuwing in Leiden Noord waar wij verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Dat neemt niet weg dat we de hieruit voortvloeiende bouwprojecten (in beginsel) zullen steunen.

Moties & Amendementen