Partij Sleutelstad stemt tegen kaderbrief 2023-2027

© Monique Shaw

Partij Sleutelstad is kritisch op de beleidskeuzes die het stadsbestuur maakt in de nieuwe kaderbrief. Om prestigeprojecten als de Leidse Ring Noord te financieren gooit de coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en CDA alle lokale lasten flink omhoog en liggen bezuinigingen op zorg en armoedebeleid in het verschiet. Partij Sleutelstad heeft diverse voorstellen gedaan om de kaderbrief bij te sturen, maar dit bleek ten spijt. Onze partij heeft daarom tegen de kaderbrief gestemd.

Voor Partij Sleutelstad ligt de prioriteit om Leiden sociaal, betaalbaar en veilig te houden. Fractievoorzitter Thijs Vos: “Dat betekent dat we het belastinggeld niet aan prestigeprojecten en linkse en liberale hobbies uitgeven, maar vooral aan de zaken waar de Leidenaar echt wat aan heeft: zorg, armoedebeleid en veiligheid. En dat we de lastenverzwaringen temperen.”

Geen lastenverzwaringen

Het stadsbestuur legt de rekening van de investeringsagenda bij de Leidenaar. De OZB, riool- en afvalstoffenheffing en parkeertarieven gaan allemaal omhoog. De rioolheffing gaat zelfs met meer dan 17% omhoog. Dat terwijl de koopkracht van werkende huishoudens ten opzichte van 2021 juist met 0,7% is gedaald.

Partij Sleutelstad vindt dat de rekening al hoog genoeg is. Samen met de VVD hebben we daarom een voorstel ingediend om de lastenverzwaring volledig te schrappen. Hiervoor hebben we een pakket besparingsvoorstellen ingediend. Daarnaast hebben we eveneens met de VVD het college opgeroepen om zich ervoor in te spannen dat nieuwe lastenverzwaringen voorkomen worden en bij toekomstige begrotingen steeds een scenario voor te leggen waarbij de belastingen gelijk blijven.

Voldoende geld naar zorg en ondersteuning

Het linkse stadsbestuur is verder van plan om op termijn 3,4 miljoen euro op zorg, ondersteuning en armoedebeleid te bezuinigen. Per 2027 willen ze 2,3 miljoen van deze bezuinigingstaakstelling invullen. De afgelopen jaren is er al voor miljoenen bezuinigd op het sociaal domein. Partij Sleutelstad is daar wel een keertje klaar mee. Zeker gezien Leiden per inwoner verhoudingsgewijs minder geld uitgeeft aan zorg en ondersteuning dan andere gemeentes. Daarom hebben we een voorstel ingediend om bij de invulling van deze taakstelling ten minste één scenario op te stellen met bijsturingen buiten het sociaal domein.

Voor de wijk- en jeugdteams wil Partij Sleutelstad de komende drie jaar meer budget voor vrijmaken. De wijk- en jeugdteams zijn de toegang tot onze zorg. De afgelopen jaren zijn de taken van deze teams erg verzwaard, terwijl het budget nauwelijks is meegegroeid. De werkdruk is daardoor erg hoog en dat leidt tot personeelsuitval. Dat moet anders.

Verder wil Partij Sleutelstad ook dat de pilot gezinsconsulenten wordt voortgezet. Zij signalen vroegtijdig problemen in de thuissituatie van kinderen. Dat werkt preventief, waardoor het uiteindelijk beter gaat met de kinderen. D66 en Partij Sleutelstad hebben hier samen een voorstel voor ingediend.

Lagere energierekening

Partij Sleutelstad wil vaart maken met isoleren zodat de energierekening van Leidenaren lager wordt. Met het eenmalige bedrag van 4 miljoen dat de gemeente beschikbaar stelt voor het isolatie-‘offensief’ kan hooguit een kleine start worden gemaakt. We vinden dat er structureel geld beschikbaar moet komen voor isolatie. Dat leidt tot een lagere energierekening. We hebben ook voorgesteld om met corporaties af te spreken dat zij (pro)actiever moeten ondersteunen bij het isoleren van gemengde VvE’s, want dat staat nu niet altijd bovenaan de prioriteitenlijsten van corporaties.

Verder hebben we met ChristenUnie voorgesteld over het budget voor isoleren en met Studenten voor Leiden om een Leidse Pandbrigade in te stellen.

Veiligheid

Op het vlak van veiligheid is Partij Sleutelstad blij dat er structureel extra geld komt voor de strijd tegen de ondermijnende drugscriminaliteit. Onze partij heeft zich daar afgelopen jaren hard voor gemaakt. Voor de toekomst wil onze partij ook een verdere uitbreiding van team handhaving en een structurele financiering van de Stedelijke Jeugdaanpak Stevenshof. Daar hebben we bij de kaderbrief geen voorstel over ingediend, omdat over de jeugdoverlast in de Stevenshof nog een speciale raadsbijeenkomst wordt gehouden. Voor ons is echter duidelijk dat structureel budget voor dit punt vereist is.

Cultuur

In de media is uitgebreid stilgestaan bij de bezuiniging op het cultuurfonds. Daarbij wordt niet alleen bespaard op overhead, maar gaat ook het bedrag voor makers en culturele initiatieven flink omhoog. Dit om Fair Pay binnen de grote culturele instellingen te financieren en zodat de Lakenhal een extra depotruimte kan huren. Partij Sleutelstad vindt dat het budget voor makers ten minste gelijk moet blijven. Daarom hebben we met SP en CU voorgesteld om de extra investering in de Lakenhal hiervoor aan te wenden.

Andere financiële keuzes

Om dit alles te bereiken moeten andere financiële keuzes gemaakt worden. Dat vereist dat de investeringsdrang van de gemeente omlaag gaat. Minder schulden betekent meer ruimte in de begroting is voor zorg en veiligheid en dat lasten niet hoeven te worden verhoogd. Partij Sleutelstad wil daarom de stofkam door de investeringsagenda halen en de Leidse Ring Noord – veruit de duurste investering die de stad pleegt – schrappen. De ringweg is in de ogen van Partij Sleutelstad in de bodemloze put die elk jaar alleen maar meer kost.

Partij Sleutelstad stelt verder voor om te besparen op het Bio Science Park, Marketing en Stadspromotie en om financiering van het Leiden International Centre niet te verlengen. Dat levert jaarlijks 1,5 miljoen euro op.

Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Thijs Vos tijdens het einddebat over de Jaarstukken 2022 en Kaderbrief 2023-2027. Hieronder treft u daarnaast het volledige overzicht van moties die door Partij Sleutelstad ingediend of mede ingediend zijn tijdens het einddebat.

Moties van Partij Sleutelstad bij de Kaderbrief en Jaarstukken: